Aktuelt

Open invitasjon til helsekonferanse

Bømlo kommune inviterer til konferansen "Korleis få til berekraftige helse- og omsorgstenester i framtida?". Konferansen er gratis og open for alle. Me set søkjelyset på ulike tema i kommunedelplan for helse-, sosial, og omsorg med tittelen «Skal me bevara må me endra». Set av tysdag 17. januar kl. 10.30-15.00 i Bømlo kulturhus.

Invitasjon helsekonferansen 17.01.2023.

Politisk utval for levekår har vedtatt å leggja ei revidert utgåve av kommunedelplan for helse-, sosial, og omsorg på høyring. Den reviderte planen skal gjelda frå 2023 og beskriv utfordingar, mål og strategiar for utvikling av tenestene fram mot 2033. Tittel på planen er «Skal me bevara må me endra». Me inviterer til ein konferanse der me set søkjelyset på ulike tema i planen. Konferansen "Korleis få til berekraftige helse- og omsorgstenester i framtida?" er gratis og open for alle.

Påmeldingsfristen er gått ut.

Du er velkommen til å stoppa igjen for å gje innspel eller slå av ein prat i etterkant av samlinga. 

PROGRAM

Programleiar: Kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal

1. Velkommen v/ordførar Sammy Olsen
2. «Skal me bevara må me endra» - kort om kommunedelplanen v/rådgjevar Jorunn J. Folgerø-Holm
3. 2040 byrjar no. Om utfordringsbildet i kommune-Norge og behov for endringar v/Therese Sivertsen spesialrådgjevar i KS
4. Kva møter oss, og korleis skapa berekraftige tenester i Bømlo? v/kommunelege Kjersti Follesø
Pause kl 12.-12.30
5. Korleis kan innbyggjarar og kommune planleggje for eit samfunn med fleire eldre? v/Anne Berit Rafoss frå Aldersvennlig Norge (deltek digitalt)
6. Innbyggjarperspektivet: Kva er viktig for oss? v/Eldrerådet, Råd for menneske med nedsett funksjonsevne og Ungdomsrådet
7. Tilsetteperspektivet: Kva er viktig for tilsette? v/hovudtillitsvalte og hovudverneombod
Pause
8. Endringsbehov i helse og omsorgstenestene sett frå kommunedirektør sin ståstad v/kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter
9. Endringsbehov i helse og omsorgstenestene sett frå ein politisk ståstad
10. Oppsummeringar og vegen vidare v/kommunalsjef Kjell Magnar Mellesdal

Med atterhald om små endringar i programmet.

Innspel til kommunedelplan for helse-, sosial, og omsorg 2023-2033 kan òg leverast digitalt til Bømlo kommune.

Høyringsfrist 2. februar.

Til toppen