Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket 2024

Kommunen har fått overført mynde til å løyva tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket - SMIL.  Søknad på Altinn innan 1. juni 2024.

SMIL-ordningane omfattar bl.a.: Miljøtiltak, kulturlandskapstiltak, rydding av gamal kulturmark (beiterydding), inngjerding av gamal kulturmark, restaurering av verneverdige bygningar, tiltak for å ta vare på biologisk mangfald og tiltak for å ta vare på kulturminne. Landbrukseigedomar med husdyrhald som mottek produksjonstilskot kan søkje.

Søknad på Altinn innan 1. juni 2024.

Meir opplysningar får du hjå Bømlo kommune på landbruks- og miljøavdelinga.

Kontakt Berit Hallaråker – tlf. 903 67 437

Til toppen