Aktuelt

Vil få fleire unge med i fritidsaktivitetar i Bømlo

Ungdomen utfordra dei vaksne då frivillige, næringsliv, kommunalt tilsette og politikarar møttest til ALLEMED-dugnad.

Informasjon til deg som mottek faktura frå Bømlo kommune

Tenesta eFakturakunde gjer frå onsdag 1. desember ei viktig endring for at det skal bli enklare for deg å betala rekningane dine. Du vil frå no av kunne motta eFaktura frå første rekning frå kommunen og bedrifter som tilbyr eFaktura. Frå i dag vil også kommunen tilby deg å betala fakturaen via Vipps. 

Klar for snørydding

- Teknisk drift har beredskapen klar for å møta vinteren. Vaktplanar, utstyr, salt og strøsand er på plass. Held våre folk seg friske skal me klare å takla denne vinteren også, sier avdelingsleiar Vardan Vardanyan.

Senker eigedomsskatten og kjøper kraftlagsaksjer

Redusert eigedomsskatt, framhald av fritidskort for born og unge i kommunal regi, bygging av skate-/aktivitetspark i sentrum og styrking av klimaarbeidet i kommunen er blant tiltaka i budsjettframlegga som vart lagt fram i formannskapet. Kommunestyret gjer endeleg vedtak i budsjettmøtet 13. desember.

Unngå spenning langs vegen

Ungdomsrådet og Finnås kraftlag samarbeider om reflekskampanje 

Turlagsformannen fekk Eldsjelprisen

Nils Magne Helle er tildelt Bømlo kommune sin Eldsjelpris 2021.  Han har vore styreformann og ein sentral person i Bømlo Turlag sidan oppstarten i 2011.

Taksering av nye skatteobjekt - Eigedomsskatt 2022 - synfaring

Bømlo kommune gjennomførte allmenn taksering av alle eigedomar som er skattepliktige etter lov om eigedomsskatt i 2009. Kommunen vil i løpet av dei komande månadane oktober - februar gjennomføra synfaring av alle nye skatteobjekt som er komne til i løpet av 2021.

Nye ladepunkt for kommunale tenestebilar

Frå 25. oktober starta Bømlo kommune installering av nye elbil-ladarar for tenestebilar ved fleire kommunale bygg. Ved Rådhuset vert dei gamle ladepunkta bytta ut med nye. Dei nye ladepunkta er reservert for tenestebilar, og vil ha tilgang via brikke-system.

Store utbyggingar innan industri og veg

Dagleg leiar Audun Halleraker i BVA AS orienterte formannskapet om planlagde investeringar og vurdering av omlegging av gebyrmodell. Kommunestyret får ei sak om dette i samband med budsjettmøtet i  desember.

Me blir fleire bømlingar

- Gledeleg å sjå at bømlingane er i siget for å auka folketalet i kommunen, konstaterar ein nøgd ordførar Sammy Olsen. Me er no 12 059 bømlingar pr andre kvartal 2021. Dette er ein vekst på 58 personar.

Til toppen