Aktuelt

Møtte byggjenæringa om arealplanen

Bømlo kommune og Atheno delA-byggfagforum inviterte nyleg byggebransjen til møte om rullering av kommuneplanen sin arealdel (KPA) – nye føresegner. - Skal me få ei best mogleg rullering av arealdelen til kommuneplanen er det viktig at me har god dialog med og får innspel frå dykk som er tilknytt lokal byggebransje, eller arbeider med prosjekt i Bømlo kommune, opna kommunalsjef samfunnsutvikling Tone Stavland.

Siste møte for kontrollutvalet

Torsdag heldt Kontrollutvalet 2019-2023 sitt siste møte for denne valbolken.

Siste kommunestyremøte denne valperioden

Ordførar Sammy Olsen leiar det siste kommunestyremøtet for valperioden 2019-2023 på måndag 25. september. Møtet er ope for publikum og vert også vist direkte på KommuneTV.

Open dag på brannstasjonen

Bremnes brannstasjon portane for store og små besøkjande på Svortland laurdag 23. september. Heile denne veka er den nasjonale brannvernsveka med fokus på ladevett og generell branntryggleik i heimen. 

Morten Helland blir ordførar

Bømlo kommune sin nye ordførar blir Morten Helland frå Kristeleg Folkeparti (KrF) med Ragnfrid Sønstabø frå Høgre (H) som varaordførar. Dei går saman med Framstegspartiet (FrP) og dei tre største partia får dermed eit fleirtal på 15 av 27 i det nye kommunestyret som vert konstituert måndag 16. oktober.

Mange vil hjelpe asylmottaket

Det er stor gjevarglede blant lokalbefolkninga for å hjelpe dei som kjem på asylmottaket i Rubbestadneset. Mange vender seg til kommunen for informasjon og vite kvar og når dei kan levere utstyr. Vil du hjelpe må du vende deg direkte til Bømlo ordinære asylmottak i arbeidstida.

Vårt nye kommunestyre 2023-2027

Etter finteljinga tysdag ettermiddag er namna på våre 27 øvste folkevalde og mandatfordelinga blant partia i kommunestyret klart. Kommunestyret tel no åtte politiske parti mot ni i sist periode.

Nykomar susar inn

Nykomaren Industri- og næringspartiet (INP) er årets store valvinnar og susar inn i Bømlo kommunestyre med fire mandat og 12,8 prosent oppslutnad, og dermed femte største parti. Spenninga no knyt seg til kven som blir vår ordførar og varaordførar i perioden 2023-2027 og kva 27 representantar som kjem inn i kommunestyret og formannskapet. 

Ynskte lærlingar lukke til

Kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter ynskte velkomen til 30 lærlingar i privat og offentleg sektor som var samla i kommunestyresalen fredag 1. september. - Lærlingar er viktige for etterveksten i bedriftene, og me treng fleire som dåke, poengterte Gjøsæter.

Strandryddedag på eige initiativ

Bømlo kommune beklagar at me i år diverre ikkje kjem til å organisera ein strandryddedag. Dette grunna nyleg personalskifte og dermed for kort tid til å stå for organiseringa. Men det finst alternativ for å delta på eller organisera private ryddedagar.

Til toppen