Aktuelt

Ingen strukturendringar innan skule og helse

Formannskapet vil ikkje innstille overfor kommunestyret å leggje ned Foldrøy skule, flytting av elevar på ungdomssteget frå Hillestveit til Bremnes, eller strukturendringar ved Bømlo omsorgstun og i Søre Bømlo omsorgsområde. Formannskapet vil koma med fleire endringsforslag fram mot endeleg budsjettvedtak i kommunestyremøtet 12. desember.

Rekrutterer til Menn i helse 2023

Haugalandet og Sunnhordland satsar vidare på prosjektet Menn i helse. Bømlo kommune er med i det nasjonale rekrutteringsprogrammet der  menn i alderen 25-55 som søkjer arbeid får tilbod om eit komprimert og føreseieleg utdanningsløp fram mot fagbrev som helsefagarbeidar.

Volleyballspelar fekk kulturstipend

Oda Løvø Steinsvåg er tildelt Bømlo kommune sitt kulturstipend for 2022. Stipendet er på 25.000 kroner.

Auke i folketalet

Bømlo kommune tel no 12 123 inbyggjarar, noko som betyr 0,51 prosent vekst i folketalet dei tre første kvartala i år.  

Populær Språkkafè igang igjen

Bømlo folkebibliotek sin populære Språkkafè opna att onsdag etter to års koronapause. - Dette er eit ope arrangement for alle som vil, og over 20 friviljuge har meldt seg som språkvertar, fortel ein nøgd programansvarleg Øystein Kausrud.

Bytar ut tryggleiksalarmar

Bømlo kommune har skifta leverandør for tryggleiksalarm. Denne endringa gjer at me i desse dagar bytar ut alle dei gamle tryggleiksalarmane og det vert montert opp ny, inkludert røyksensorar og anna sensorteknologi.

Frå auka forskjellar til berekraftig samfunn

Denne veka har folkehelsekonferansen vore arrangert på Hamar. Bømlo kommune var tilstades og heldt innlegg.

Teknisk kundetorg stengt ut året

Grunna stort arbeidspress og redusert bemanning må me stengja teknisk kundetorg ved rådhuset ut året. 

Streik i seks barnehagar

Det blir streik i Maurtua barnehage og alle dei fem Espira-barnehagane i Bømlo frå førstkomande torsdag grunna brot i forhandlingane. All informasjon vedrørande konsekvensar av streiken får foreldra gjennom sin barnehage.

Oppdatering om gravearbeid i Leirdalsvegen

Gravearbeida i Leirdalen går sin gang, men ligg litt etter skjema fordi ein i gravinga støytte på overraskingar som ukjende og ikkje-kartlagde røyr med meire. Stord Anlegg AS har utarbeidd ein faseplan over fem etappar for gjennomføring av arbeidet .

Til toppen