Aktuelt

Etablerer utviklingsselskap for fiskerihamna

Etter å ha diskutert ulike løysingar landa eit samla formannskap på å etablere Hovlandshagen utvikling AS i lag med Karmsund havn IKS i tråd med kommunedirektøren sitt framlegg. Ein føresetnad for etableringa er at det snarast må setjast i gang sal av eigedomar som inngår i planområdet til lokale næringsinteresser.

Vegarbeid ved Gullvegen/Lyklingsjøvegen

Engevik & Tislevoll AS startar opp arbeidet med utskiftning av kulvert og VA-anlegg ved Gullvegen/Lyklingsjøvegen måndag 5. juni. Arbeidet vil pågå utover sommaren.

Test av nasjonalt nødvarsel

Onsdag 14. juni klokka 12 vert det test av Nødvarsel på mobil og Sivilforsvaret sine varslingsanlegg over heile Norge i ein felles nasjonal varslingsprøve.

Vegreparasjon i Foldrøydalen

Teknisk drift byrjar i dag 30. mai med å reparere ei stikkrenne i vestre ende av Foldrøydalen–Stokkabekkvegen.

Tre lag får 5000 kroner

- Tusen takk til alle som har svart på spørjeundersøkinga om erfaringar og behov i lag og organisasjonar. Dei tre som blei trekt ut for å motta 5000 kroner i driftsmidlar til sitt lag er Mannskoret Havdur, Moster sogelag og The Jokers. Me gratulerer.

Ferietilskot til ledsager

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Bømlo toppar kommunekåring i si gruppe

Eit variert næringsliv nært knytta til ein sterk arbeidsmarknad, folketalsauke og ein relativt ung befolkning gjer at Bømlo kommune tronar øverst på pallen i si gruppe i WSP Norge si første kåring av robuste kommunar - "Regionenes kamp 2022". - Svært gledeleg, seier ordførar Sammy Olsen.

Stadig fleire bømlingar

Det blir stadig fleire bømlingar. Folketalet aukar med 58 frå 12 132 til 12 190 per første kvartal 2023.

XL-Bygg er miljøfyrtårn

XL-Bygg Kr. Steinsbø AS er no eit sertifisert miljøfyrtårn. – Gratulera. Dette vil gjere dykk endå meir konkurransedyktige, sa ordførar Sammy Olsen då han fredag overrekte det synlege provet til dagleg leiar Geir Steinsbø.

Bømlo kommune regodkjent som trafikksikker kommune

Bømlo kommune fekk 8. mai besøk av Trygg trafikk, som kunne gratulere kommunen med tre nye år som trafikksikker kommune.

Til toppen