sommerbilde.jpg

Kommunestyret har sett av midlar til eit feriefond der personar som grunna si funksjonshemming er avhengig av følgje for å reise på ferie kan søkja om inntil 5000 kroner årleg. Søknadsfristen er 1. mai.

St. Hans bål

I perioden 15. april til 15. september gjeld generelt bålforbod i Norge. Det betyr at det ikkje er lov å tenne opp bål, grill og eingangsgrill i, eller i nærleiken til, skog og all anna utmark. 

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikk-sikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak. Neste søknadsfrist er 1. mai!

PeterTBomloSmall.jpg

Hytteeigarar i Sunnhordland vert bedne om å delta i ei spørjeundersøking som skal bidra til å gjere regionen meir berekraftig som reisemål.

BUS tomta drone innsirkla.jpg

Fleirtalet i kommunestyret vedtok med 20 mot Høgre sine 6 røyster å lokalisere ny brannstasjon på den gamle BUS-tomta. Høgre varsla lovlegkontroll av vedtaket.

Toppbilde kultur - småblås

Grunna problem med våre digitale skjema vert søknadsfristen for Aktivitetsmidlar utsett til måndag 8. april.

Aquarun utstyr

- Me gler oss til å setja i gang med nye aktivitetar i symjehallen: Så kom og bli med på kjekk trening med Aqua Run og Aqua Gym. To svært effektive og skånsame treningsformer som passar for alle, inviterer dagleg leiar Elin Steinsbø i Bømlo symjehall.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering