Vegard Enerstvedt

I sommar er det den blide 21-åringen Vegard Enerstvedt som er turist- og kundevert i Rådhuset. - Jobben blir å rettleia folk, men eg kjem sikkert til å lære noko nytt om heimkommunen min også, seier Vegard. 

Storavatnet  - blågrønnalger ved Stavlandsøya

Til trass for at Storavatnet nyleg har fått målt god badevasskvalitet, er det ikkje uvanleg at det i perioden juni til oktober skjer ei oppblomstring av det som blir kalla blågrønalger. Bømlo kommune har motteke melding om at det nyleg var observert grønfarge i Storavatnet i området på nord-vest sida Stavlandsøya.

sommerbilde.jpg

Kommunestyret har sett av midlar til eit feriefond der personar som grunna si funksjonshemming er avhengig av følgje for å reise på ferie kan søkja om inntil 5000 kroner årleg. Det er to søknadsfristar i år, 11. juli og 17. oktober.

Barn og unges helseteneste knapp

- De har laga noko heilt spesielt, eit tryggleiksnett for born og unge, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under lanseringa av Helse Fonna si nye helseteneste for born og unge måndag 18. juni.

Appar foreldre bør vite om

Den siste tida har det kome inn fleire saker til politi og SLT-koordinatorar på Bømlo og Stord, der det er barn som har komme i kontakt med overgriparar på nett. 

SuppeBrød

- Totalforbodet mot å gjere opp open eld, forbod mot å grilla i og i nærleiken av skog og utmark er no oppheva, opplyser brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning. 

Bading vedKulturhusbryggja

Miljø- og landbruksavdelinga melder om god kvalitet på vatnet ved alle badeplassar dei har teke prøvar frå i byrjinga av juni.  

Viktig  for deg dag 2018_gruppe

Helsepersonell i Bømlo kommune markerte "Kva er viktig for deg?"-dagen 6. juni. Dette er ein nasjonal markering der helsepersonell over heile landet deltek. Målet er å oppmuntra til fleire gode samtalar mellom dei som gir og mottek helse- og omsorgstenester. Alle hadde buttons med spørsmålet "Kva er viktig for deg?" og hadde ekstra fokus på temaet.

Informasjonsmøte industriområde Rubbestadneset

Over 100 bygdafolk tok turen innom Rubbhallen i finavêret tysdag 5. juni for å få med seg informasjon om utviklinga av industriområdet i Rubbestadneset. Unitech og LOS gruppen saman med kommunen fekk presentert reguleringsplan og konkrete prosjekt som tydeleg syner at industrien i Rubbestadneset har god vind i segla for tida.   

Bamse med jodtablettar

Bømlo kommune har vedteke å plassere ut kaliumjodidtablettar i skular og barnehagar i Bømlo kommune, som ledd i beredskap mot radioaktiv påverknad ved eventuell ulukke med utslepp av radioaktivt materiale. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering