Aktuelt

Vil få fleire unge med i fritidsaktivitetar i Bømlo

Ungdomen utfordra dei vaksne då frivillige, næringsliv, kommunalt tilsette og politikarar møttest til ALLEMED-dugnad.

Forskotterte kalkomn på Moster

Formannskapsmøtet torsdag 18. november 2021 vart smått historisk då sju av dei åtte møtande representantane utanom ordføraren var kvinner. Ei av sakene dei vedtok samrøystes var å forskottera kostnadane til prosjektering og realisering av kalkomn i Mostratunet, oppad avgrensa til 300.000 kroner.

Miljøvennleg og driftig heimeteneste

Fargesprakande, snertne og praktiske Peugeot 208 med rekkjevidde på 340 kilometer har nyleg trilla inn på tunet hjå Bømlo heimeteneste og i Søre Bømlo omsorgsområde. No er dei seks første av 22 el-bilar til heimetenestene levert, og dei resterande bilane blir levert i februar/mars neste år. Kommunen sin leasingavtale gjeld nær 30 el-bilar totalt.

Folkerikt møte om skulebruksplanen på Moster

Over 100 personar møtte fram for å få med seg folkemøtet om skulebruksplanen og andre aktuelle tema for bygda i gymsalen på Moster skule tysdag kveld. Det er sterke kjensler og eit stort fleirtal er i mot å flytta ungdomssteget til Bremnes, men det vart ein sakleg debatt. Kommunedirektøren si orientering om andre saker syner at det er mykje som skjer på Moster i dag og dei næraste åra framover.

Formannskapet gjekk for ny brannstasjon

Fleirtalet i formannskapet gjekk inn for å løyve 8 millionar kroner ekstra for å få bygd ny brannstasjon på Prestebustadtomta. Høgre og FrP ville avlysa anbodskonkurransen og heller gå inn for eit nytt beredskapssenter plassert i Hollundsdalen, og heller bruka sentrumstomta til grøntareal eller helseføremål.

Nytt kurs i livsmeistring

Livsmeistringskurset Mitt liv - mine val startar opp måndag 14. mars 2022 i Aktivitetssenteret Nyving.

Fleire kan få bustønad til høgare straumutgifter

Grunna høge straumprisar er bustønaden auka fram til mars. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra stønad til straumutgifter.

Byggjer brannstasjon på prestebustadtomta

Nær tre timar med debatt, prøveavrøysting og gruppemøte måtte til før kommunestyret måndag kveld med knappast mogleg margin endeleg fekk avgjort kvar ny brannstasjon skulle plasserast. Dermed er det klart for tildeling av anbod og byggjestart på den gamle prestebustadtomta på Svortland.

Lokalhistorien eit tastetrykk unna

Først vart gamle Finnås kommune landets første heildigitaliserte kommune i 2020. No held IKA Hordaland (interkommunalt arkiv) på med å gjere tilgjengeleg kommunane Bremnes, Moster og Bømlo i Digitalarkivet.

Feira kantineovertaking og morsmålsdagen

Bømlo vaksenopplæring markerte overtaking av kantinedrifta og den internasjonale morsmålsdagen ved Bømlo vidaregåande skule 21. februar. - Perfekt kombinasjon av arbeidstrening og språkpraksis, og veldig kjekt for kombinasjonsklassen vår, seier ei nøgd avdelingsleiar Maren Laurhammer Gilje.

Til toppen