Aktuelt

Endring i fastlegeliste

Frå 01.04.23 vert lista til dr. Astrid Jacobsen Færevåg redusert med 200 pasientar. Desse vert flytta over til anna lege ved Kystlegane.

Ny oppfriskningsdose med koronavaksine til dei som er 75 år og eldre

Sjølv om smitteutviklinga framover er usikker så meiner FHI at det kan bli ein aukande smitte i løpet av dei neste månadane. For å beskytte dei som kan bli ramma hardt av ei ny smittebølge anbefaler FHI ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine til dei som er 75 år og eldre.

Kosting av kommunale vegar

Kommunale vegar og fortau vert i desse dagar kosta for strøinga gjort i vinter.

Trygg på trening

Bremnes idrettslag og Bømlo kommune inviterer til "Trygg på trening" 27. mars. Dette er eit gratis føredrag retta mot alle som har med barn og unge å gjere.

Brannvesen skal få betre opplæring i helseoppdrag

– Psykiatri og trussel om sjølvdrap er eit område me har tatt tak i dei siste åra. Me har prøvd å gje betre opplæring som førebur brannmannskapet i møte med slike oppdrag, seier brannsjef Ove Halleraker i Bømlo kommune.

Ny anbodsrunde

Det resterande arbeidet med å ferdigstille hovudbrannstasjonen vil lysast ut i ein anbodsrunde. Sidan konkurransedokumenta ikkje er utarbeida enno, har kommunen ikkje avgjort kva kvalifiserings- og kontraktsvilkår som vil vere gjeldande i denne anskaffingsrunden.

Rutine for utlån av reklamevegg gamle BUS

Den aust-vendte veggen på gamle Bremnes ungdomsskule vert jamleg nytta til annonsering av ulike arrangement med banner/reklameplakatar. Denne rutina regulerer korleis dette skal skje. 

- Me støttar det ukrainske folk

Ordførar Sammy Olsen går i lystog og held appell i Bremnes kyrkje for å markera Bømlo kommune og si støtte og solidaritet til det ukrainske folk då eittårsdagen for Russland sin invasjon vart markert 24. februar.

Innvandring aukar folketalet i Bømlo

Bømlo kommune har auka folketalet med 71 frå førre årsskifte syner siste statistikk frå Statistisk sentralbyrå. Per 01.01.2023 tel me no 12 132 bømlingar. Folketalsveksten er i praksis basert på innvandring, då i hovudsak folk frå Ukraina.

Tid for å tinga pass

- Har du behov for pass i sommar så ting time no medan kapasiteten er god, oppmodar politiet. 

Til toppen