Aktuelt

Stort engasjement frå friviljuge

 - Eg er takksam for at så mange personar vel bort finveret til fordel for å gje innspel til kommunen sin kulturplan. Her er ei stor breidde av lag og organisasjonar med barn, unge, vaksne og eldre representert, opna kommunalsjef Bjørn Håvard Bjørklund det årlege dialogmøtet mellom lag og organisasjonar i Bømlo folkebibliotek tysdag 18. april.

Registrerer kulturminner i Bømlo

Riksantikvaren har hyrt inn Asplan Viak for å gjennomføra registreringar av 199 automatisk freda, arkeologiske kulturminner i Bømlo kommune frå 24. april 2023.

Grendautvala står saman

Alle grendautvala i Bømlo deltok på møte med ordførar og kommuneleiinga i den årlege samlinga i kommunestyresalen 29. mars. - Me ynskjer fleire slike samlingar i året, og me må heie på kvarandre, var eit innspel alle kunne samla seg om. 

Tek miljøet på alvor

- Denne plaketten forpliktar og er eit synleg prov på at me når miljømåla me set oss. Me tenkjer gjenbruk og redesign frå bygningar til mat, takka ei stolt og glad dagleg leiar Nina Meldahl Olsen då ordførar Sammy Olsen overrekte Miljøfyrtårnplaketten til Moster amfi og kyrkjehistoriske senter 11. april.

- Me skal leva her om 30 år

- Om 30 år vil me bu og stå midt oppi dette. Difor må me ta på alvor dei problema som vart løfta fram her i dag. Innbyggjarane må bli godt informerte om dei grepa som må takast for å løysa utfordringane.

Endring i fastlegeliste

Frå 01.04.23 vert lista til dr. Astrid Jacobsen Færevåg redusert med 200 pasientar. Desse vert flytta over til anna lege ved Kystlegane.

Ny oppfriskningsdose med koronavaksine til dei som er 75 år og eldre

Sjølv om smitteutviklinga framover er usikker så meiner FHI at det kan bli ein aukande smitte i løpet av dei neste månadane. For å beskytte dei som kan bli ramma hardt av ei ny smittebølge anbefaler FHI ein ny oppfriskningsdose med koronavaksine til dei som er 75 år og eldre.

Kosting av kommunale vegar

Kommunale vegar og fortau vert i desse dagar kosta for strøinga gjort i vinter.

Trygg på trening

Bremnes idrettslag og Bømlo kommune inviterer til "Trygg på trening" 27. mars. Dette er eit gratis føredrag retta mot alle som har med barn og unge å gjere.

Brannvesen skal få betre opplæring i helseoppdrag

– Psykiatri og trussel om sjølvdrap er eit område me har tatt tak i dei siste åra. Me har prøvd å gje betre opplæring som førebur brannmannskapet i møte med slike oppdrag, seier brannsjef Ove Halleraker i Bømlo kommune.

Til toppen