Korleis skape eit levedyktig Bømlosamfunn

“Bømlo i dag - eit samfunn i endring 2023-2034” gir oss kunnskapsgrunnlaget for korleis me framover kan planleggje og skapa eit levedyktig Bømlosamfunn. - Me må førebyggja og gjere tiltak både på lokalt og nasjonalt nivå, understrekar assisterande kommuneoverlege Kjersti Follesø. 

dame ved talerstol presenterer på storskjerm - Klikk for stort bileteAssisterande kommuneoverlege Kjersti Follesø presenterte kunnskapsgrunnlaget "Bømlo i dag - eit samfunn i endring" for tilsette i Bømlo kommune. Simon Knutsson Sortland

Bømlo må som alle andre kommunar bu seg på ei framtid med færre personar til å ta seg av naudsynte jobbar, samtidig som offentlege oppgåver aukar i takt med ei aldrande befolkning. Samstundes skjer det ei tydeleg sentralisering i dagens samfunn, også på Bømlo. Den kraftige auken i livsstilssjukdomar er venta å halde fram. Dette kostar samfunnet mange milliardar kroner årleg i utgifter til helsetenester, tapt arbeidsinnsats og tapte gode leveår. Klima- og miljøendringar gir også aukande helsetrugsmål. 

Felles forståing av utfordringane

Men det er mykje som kan gjerast og det er mykje potensiale som kan forløysast for å unngå at dei tilsynelatande dystre framtidsutsiktene i kunnskapsgrunnlaget skal bli røyndom. Det som er sikkert er at me ikkje kan halda fram slik som i dag, både sett i eit samfunnsperspektiv og på individnivå. 

- Førebygging, tilrettelegging og å få alle med blir viktig for å møta framtida, og me kan ikkje berre fortelje folk kva dei skal gjere heile tida, understreka assisterande kommuneoverlege Kjersti Follesø i sin presentasjon til dei tilsette i rådhuset tysdag. 

I salen sat også ordførar Morten Helland og varaordførar Ragnfrid Sønstabø. I neste veke er det politisk møterunde og då vil våre folkevalde få kunnskapsgrunnlaget som ei meldingssak. 

- God kunnskap er viktig å ha for å møta utfordringane. No må me analysere dette og finne ut kvar me vil få mest ut av tiltak me kan gjere, seier ordførar Helland.

Faktagrunnlag for planlegging

I føreordet skriv kommunedirektør Kjetil Aga Gjøsæter at kunnskapsgrunnlaget skal bidra til ei felles forståing av utfordringane i kommunen. Det gir ei oversikt over tilgjengeleg faktakunnskap på viktige område, og skal danne grunnlag for ein open, konstruktiv og informert debatt om korleis Bømlo kan møte framtida på ein berekraftig måte. 

Kommunen har etter Folkehelselova plikt til å fremje befolkninga si helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige tilhøve, å førebyggje sjukdom, samt å ha oversikt over helsetilstanden og aktuelle påverknadsfaktorar. Eit slikt samla kunnskapsgrunnlag er lovpålagt, og skal vere skriftleg kvart fjerde år. Det skal og liggje til grunn for arbeidet med kommuneplanen sin samfunnsdel, kommunal planstrategi og anna planarbeid. Samfunnsdelen blir i neste omgang førande for arealplanlegginga.

“Bømlo i dag - eit samfunn i endring 2023-2034” er delt opp i fem hovudtema og har i tillegg eit vedlegg om ungdom - oppvekst og levevilkår. Dei fem kapitla handlar om demografi, bustadstruktur og geografi, helsetilstand og levevanar, inkludering og deltaking og klima og miljø. 

Meir informasjon, talmateriale og referansar til supplerande informasjon om desse temaa kan du lese i «Bømlo i dag – eit samfunn i endring». (PDF, 8 MB)

Bømlo i dag - eit samfunn i endring 2023-2034

Til toppen