Kunngjeringar

Figur som viser planavgrensinga. Planen ligg ved Erevika, mellom Araskarvatnet og Erevikfjellet.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Sweco Norge AS set i gong arbeid med detaljregulering for høydebasseng Erevik, 63/4 og 32, Plan-ID 202202. Prinsippsøknad for melding om oppstart vart godkjent i utval for areal og samferdsel 08.06.2022.

norsk flagg akter i solnedgang. foto.

Kommunestyret har oppretta eit feriefond der menneske med nedsett funksjonsevne kan søkja om feriestøtte til ledsager. 

Bømlo kommune ved utval for areal og samferdsel handsama i møte den 08.06.2022 søknad om reguleringsendring nr. 3 i detaljreguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavika gnr. 100 bnr.2 mfl., Økland, planID 201708. Utval for areal og samferdsel gjorde samrøystes vedtak om å godkjenna endringa.

Bømlo kommune ved utval for areal og samferdsel handsama i møte den 08.06.2022 søknad om reguleringsendring i detaljreguleringsplan for bustader Storevarden 109/19 mfl., Svortland, PlanID 201903. Utval for areal og samferdsel gjorde samrøystes vedtak om å godkjenna endringa.

Bømlo kommune ved utval for areal og samferdsel handsama i møte den 08.06.2022 søknad om reguleringsendring i detaljreguleringsplan for Hollund bustadområde 89/214 mfl. Hollund, PlanID 202002. Utval for areal og samferdsel gjorde samrøystes vedtak om å godkjenna endringa.

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS set i gong arbeid med detaljregulering for naustområde Klubbavika, gnr. 8 bnr. 4 m.fl., Plan-ID 202201, Bømlo kommune. Prinsippsøknad for melding om oppstart vart godkjent i utval for areal og samferdsel 06.04.2022.

raud strek på bilde av bustadfelt med fjell i bakgrunnen

Arbeid med oppsett av fem nye gatelys på Løkkevegen på Våge startar måndag 9. mai om alt går etter planen. 

vegarbeid langs grøfter

Landmark Maskin AS gjer arbeidet med å få opp 12 nye veglys langs Serklauvegen.

illustrasjon med hus og folk i park

Grunna høge straumprisar er bustønaden auka fram til mars. Styrkinga gjer at fleire pensjonistar, uføre og andre med låg inntekt kan få bustønad og ekstra stønad til straumutgifter.

Til toppen