Kunngjeringar

mann med headset foran pc

Grunna stort arbeidspress og redusert bemanning må me stengja teknisk kundetorg ved rådhuset til ut mars 2023. 

plakat med gut som held i brannslange

Første desember er røykvarslaren sin dag og brannvern er første tema i Bømlo kommune sin HMS-kampanje. Denne månaden inviterer me alle til å ha ei brannøving heime. Send oss eit bilete frå øvinga og du kan vinne flotte premiar frå Bømlo brann og redning.

Bømlo kommune inviterer til ope informasjonsmøte om reguleringsplan for kysthytte og småbåthamn på gnr. 5, bnr. 72 Sakseid onsdag 23. november kl. 19.00 på Våge skule.

veg og gang- og sykkelveg

Bømlo kommune vil starte arbeid med kantreinsk av gang- og sykkelvegen langs Hollundsvegen frå onsdag ettermiddag eller torsdag denne veka.

veg mot institusjon

Vegarbeid i Leirdalsvegen i samband med bygging av ny brannstasjon vil føre til stenging i korte tidsintervall. Dette arbeidet vil hovudsakleg gå føre seg denne månaden, med oppstart måndag 19. Trafikantar som nyttar seg av Leirdalen for å komme seg til og frå bør belage seg på noko kødanning og ventetid i denne perioden.

kvinne studerer kart

I samsvar med forvaltningslova §37 vert det med dette kunngjort at Bømlo kommune førebur vedtak om endring i gebyr frå 01.01.2023.

plankart med stipla linjer

I samsvar med plan- og bygningslova vert det med dette meldt om endring av plangrense og hovudføremål for detaljreguleringsplan på Moster - detaljplan for Moster sentrum, Moster Amfi,  gamal ferjekai og molo i Mosterhamn. Namnet på planen er også endra slik at det samsvarar med område og planlagt regulert arealbruk.

kartskisse akvakulturanlegg

Søknaden gjeld etablering av eit nytt anlegg for oppdrett av  kveite med ein maksimalt tillaten biomasse på 1560 tonn.

kartskisse akvakulturanlegg

Tubilah AS søkjer om å leggje ut fem merdar på vestsida av dagens anlegg, og tre merdar på austsida av noverande anlegg. Det vert også søkt om å legge ut tre flytekragar i plast aust for desse merdane.

raud strek på bilde av bustadfelt med fjell i bakgrunnen

Arbeid med oppsett av fem nye gatelys på Løkkevegen på Våge startar måndag 9. mai om alt går etter planen. 

Til toppen