Kunngjeringar

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS på oppdragfor Øyvind Ørjansen m.fl. set i gong arbeid med detaljregulering av gnr./bnr. 101/1 m.fl., Meling, Bømlo kommune

Bømlo kommune oppmodar offentlege instansar, private aktørar og frivillige lag og organisasjonar til å søkje om tilskotsmidlar til prosjekt som kan bidra til å inkludere barn og unge i dag- og fritidsaktivitetar.

I 2021 vart Bømlo kommune kåra som årets trafikksikre kommune. Premiesummen på ein million kroner blir no lyst ut, så grendautval, skular og FAU kan søkja om trafikksikringsprosjekt. Frist for å søkja er 5. januar 2022 og midlane blir delt ut i første politiske møterunde i 2022. 

mann i gul vest

Bømlo kommune gjennomførte allmenn taksering av alle eigedomar som er skattepliktige etter lov om eigedomsskatt i 2009. Kommunen vil i løpet av dei komande månadane oktober - februar gjennomføra synfaring av alle nye skatteobjekt som er komne til i løpet av 2021.

dekk med havnespy og dykkar

Har du tenkt å kjøpa ei brukt flytebryggje, eller flytta på ei? Les dette om havnespy.

tre personar står rundt bord med kart oppå. foto.

I samsvar med forvaltningslova §37 vert det med dette kunngjort at Bømlo kommune førebur vedtak om endring i gebyr og avgifter frå 01.01.2022.

Denne veka sender Valdirektoratet ut 3,5 millionar digitale valkort. - Dette markerar starten på valet, seier direktør Bjørn Berg.

Frå den 10. august er det mogleg å førehandsrøyste til årets stortingsval i alle kommunane i landet. Før den tid sender Valdirektoratet ut valkort til alle som kan røyste.

Bømlo kommune har teke prøvar av badevatn. Analysane viser at alle badeplassane held kravet til god badevasskvalitet. 

Multiconsult Norge AS varslar med dette om at dei, på vegne av Bremnes Fryseri AS, utfører ein endring av del av reguleringsplanen for Kvernavik på gnr.100 bnr.2 med fleire på Økland, jamfør plan- og bygningslova §12-14. Fristen for å senda inn merknader til endringa er sett til 09.08.2021.

Til toppen