Kunngjeringar

Bømlo kommune har reglar for dekking av kostnader til gjerdemateriell langs kommunal veg. Bømlo kommune dekkjer kostnader til gjerdemateriell langs kommuneveg innanfor ei årleg fastsett kostnadsramme. Prioritering av søknader blir gjort etter retningsliner vedtekne i Utval for areal og samferdsel 18.10.2017. 

Utval for areal og samferdsel vedtok i møte 27.01.2021 og 10.03.2021 med heimel i Plan- og bygningslova §12-14 endring av reguleringsplan FV 541 Sakseid-Hestanes planid 201406 og reguleringsplan for hyttefelt Jektaneset 14/105 mfl. Grindheim øvre planid R-127.

Kommunestyret i Bømlo har i møte 15.02.2021 sak PS 6/21 vedteke privat detaljreguleringsplan for Anskot nord 4/172 med fleire.

Kommmunestyret i Bømlo kommune skal handsame framlegg til planstrategi i sitt møte 15.02.21. 

Til toppen