Offentlege høyringar - aktuelle saker

Formannskapet vedtok 02.09.21.oppstart av arbeid med revidering av kommunedelplan for Helse-sosial-omsorg (HSO) 2022-32. Framlegg til planprogram blir no lagt ut på offentleg høyring. 

 Utval for areal og samferdsel har i møte 01.09.2021, i sak PS 61/21, gjort vedtak om at framlegg til detaljreguleringsplan for fritidsbustadområde Fylkesnestrædet skal leggjast ut til offentleg ettersyn. 

Til toppen