Offentlege høyringar - aktuelle saker

Offentleg gjennomsyn naust og fritidsbustader på Totland

Framlegg til reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland datert 30.10.2020 med tilhøyrande reguleringsføresegner vert lagt ut til offentleg gjennomsyn med marknadsfrist 8. februar 2021. 

Plankart reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland 13_194 m.fl.  - Klikk for stort bilete ABO Plan og Arkitektur AS

Gje dine innspel/merknadar til planen her

Framlegg til reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland datert 30.10.2020 med tilhøyrande reguleringsføresegner vert i medhald av plan- og bygningslova §12-10 lagt ut til offentleg gjennomsyn etter samrøystes vedtak i Utval for areal og samferdsel den 18.11.2020 i sak 108/20. Vegane i planområdet frå krysset SKV1/SKV5 skal heite Notahellevegen. 

Merknadsfrist 8. februar 2021

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus, 5430 Bremnes i tida 07.12.2020 til 08.02.2021.Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset,  Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no

Føremålet med planarbeidet er å utvikle området i tråd med kommuneplanen, med ei målsetting om å halda strandsona mest mogeleg fri for utbygging og leggje til rette for allmenn tilgjenge. Det er vidare ei målsetting å tilpasse naust og fritidsbusetnad til strandsona, terrenget og landskapet på best mogeleg vis.

I kommuneplanen er planområdet på 221 daa sett av til fritidsbebyggelse, friområde, naust, småbåthavn, LNF og bruk og vern av sjø og vassdrag. Hovudføremål med ny plan er fritidsbusetnad, friområde, friluftsområde, naust og småbåthamn, småbåtanlegg, samt tekniske anlegg. Tiltakshavarar er Totland Utvikling AS og grunneigarar med ABO Plan & Arkitektur Stord AS som plankonsulent.

Følgjeskriv reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland 13/194 m.fl. (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Føresegner reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland 13/194 m.fl. (PDF, 210 kB) (PDF, 210 kB)

Planomtale med ROS-analyse for naust og fritidsbustader Totland 13/194 m.fl. (PDF, 6 MB) (PDF, 6 MB)

Revidert reguleringsplankart reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland 13/194 m.fl. (PDF, 2 MB) (PDF, 2 MB)

Overordna VA-plan reguleringsplan for naust og fritidsbustader Totland 13/194 m.fl. (PDF, 1001 kB) (PDF, 1001 kB)

Til toppen