Offentlege høyringar - aktuelle saker

plankart næringsområde lehamn i brandasund. kartillustrasjon

Framlegg til reguleringsplan for næringsområde Lehamn gnr./bnr. 154/4 Brandasund vert lagt ut til offentleg ettersyn med merknadsfrist14. juni.2021.

Bømlo kommune skal no starta opp arbeidet med å rullera kommuneplanen sin arealdel. Planprogram som legg premissane for rulleringa blei vedteken i kommunestyret i møte 15.02.2021 sak PS 5/21. På bakgrunn av dette inviterer me no alle interesserte til å levera generelle merknadar og konkrete innspel til prosessen. Frist for å gje innspel er 30. mai 2021.

Til toppen