Offentlege høyringar - aktuelle saker

Offentleg gjennomsyn av detaljreguleringsplan for bustadområde Steinavågsneset, Grindheim Øvre, planID 202101

Utval for areal og samferdsel har i møte 06.04.2022 sak PS 38/22 gjort vedtak om at framlegg til detaljreguleringsplan for bustadområde Steinavågsneset, Gnr./Bnr. 14/265 m. fl., Grindheim øvre, PlanID 202101 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova § 12-10.

 

Utsnitt av plankart  

Føremålet med reguleringsplanen er å omregulera den delen som i gjeldande plan ligg inne som «barnehage» til einebustadar med tilhøyrande leikeområde og trafikkareal. For resten av planen blir i hovudsak gjeldande arealformål vidareført. Planområdet ligg på Grindheim, på vestsida av Moster. Planområdet er på ca. 10 daa.

Når reguleringsplanen vert vedteken vil Detaljreguleringsplan for Espeland- Grindheim, felt ALM-2. BK-2 og B7, planid: 201301, med endringar, verte oppheva.   

 

Gje din merknad/innspel til planen

Frist for å komma med merknadar til planframlegget er sett til 17.06.22. 

Eventuelle merknadar kan du senda til:
Bømlo kommune
Arealbruk Rådhuset
Leirdalen 1
5430 Bremnes

eller

postmottak@bomlo.kommune.no

Til toppen