Offentlege høyringar - aktuelle saker

reguleringsplan sponavikjonaustområde

Utval for areal og samferdsel har i møte 17.11.2021 sak PS 86/21 gjort vedtak om at framlegg til detaljreguleringsplan for Sponavikjo naust, småbåthamn og bustad gnr. 101, bnr. 10, 20 og 140 m.fl. Meling planID 202006 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10.

kart for regulering næringsområde Brubakken nord

Utval for areal og samferdsel har i møte 06.10.2021 sak PS 77/21 gjort vedtak om at framlegg til detaljreguleringsplan for næringsområde Brubakken nord gnr. 86, bnr. 5 m.fl. Innvær. planID 201720 vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10.

Utval for areal og samferdsel har i møte 17.11.2021, i sak PS 85/21, gjort vedtak om at framlegg til detaljreguleringsplan for Nedrebø naustområde skal leggjast ut til offentleg ettersyn.

Til toppen