Koronavirus - informasjon

Offentlege høyringar - aktuelle saker

Offentleg høyring mindre reguleringsendring industriområde Hollundsdalen, R-151

Det vert søkt om mindre endring av detaljregulering, jf. plan- og bygningslova (pbl.) §12-14 for reguleringsplan for industriområde Hollundsdalen, R-151. Søkjar er ABO Plan & Arkitektur Stord AS på vegne av Bømlo kommune. 

Planområdet ligg i Hollundsdalen, sør for eksisterande industriområde. Planområdet utgjer om lag 61,5 daa, og består av følgande eigedomar: gbnr. 109/5, samt delar av 109/2, 551, 533 og 650. Eigedomane er i privat og kommunalt eige.  plankart mindre reguleringsendring Hollundsdalen industriområde R-151 - Klikk for stort bilete 

Hollundsdalen_Høyringsbrev (PDF, 293 kB)

Hollundsdalen_REGULERINGSFØRESEGNER (PDF, 150 kB)

Hollundsdalen_Planomtale (PDF, 3 MB)

DREG_Hollundsdalen (PDF, 2 MB)

Oppdatering og digitalisering

Formålet med reguleringsendringa er å oppdatera mangelfulle føresegner, samt få digitalisera planen og sikra areal til framtidig omkøyringsveg rundt Svortland, som synt i kommuneplanen. I gjeldande reguleringsplan, Industriområde Hollundsdalen – R-151, er arealet regulert til kombinerte formål – forretning/kontor/industri samt køyreveg, gangveg og friområde. 

Endringar i planen 

Det er lagt inn byggegrenser i plankartet, desse er endra noko i høve dagens eigedomsstruktur. Det er sett av areal til framtidig omkøyringsveg rundt Svortland. Det er i tillegg vist ny kryssløysing for o_SV2 nord i planen. Det er regulert inn ny avkøyring til næringsområde og illustrert kor det vil vera mest hensiktsmessig å kopla seg til den nye omkøyringsvegen for SIM – miljøsentralen. 

Det er teke inn nye føresegner for tillat byggjehøgd, byggegrense samt utnyttingsgrad. Det er og teke inn føresegn som sikrar at ein ikkje kan etablere detaljhandel i området, og det er sett krav om teknisk plan for veg, vatn, avløp og overvatn skal vera godkjent før det kan gjevast løyve til tiltak innanfor planområdet.

Grunngjeving 

Arealføremål er i all hovudsak vidareført og justerte i samsvar med nye arealføremål i ny plan- og bygningslov. Endringar/konkretisering av føresegnene er vurdert å vera innanfor hovudrammene i reguleringsplanen for industriområde Hollundsdalen. Vi vurderer vidare at endringa ikkje vil påverke gjenn-omføringa av reguleringsplanen elles, då endringa ikkje vil påverke viktig infrastruktur eller ha samanheng med andre tiltak planen inneheld. Endringa sikrar og areal til framtidig omkøyringsveg rundt Svortland – i tråd med kommuneplan for Bømlo.

Merknadsfrist 3. september 2021

Sektormynde, naboar og andre rørte partar inviterast med dette til å koma med innspel til reguleringsplanarbeidet. Me ber om at skriftlege merknader til planendringa vert sendt til: 

ABO Plan & Arkitektur Stord AS, Postboks 32, 5401 Stord

e-post: poststord@abo-ark.no / hageberg@abo-ark.no

Innspela vert vurdert og kommentert i det vidare planarbeidet, og lagt ved når saka vert sendt til kommunen for vidare handsaming. Det vert normalt ikkje gjeve skriftlege svar på innspela utover dette. 

Til toppen