Rutine for utlån av reklamevegg gamle BUS

Den aust-vendte veggen på gamle Bremnes ungdomsskule vert jamleg nytta til annonsering av ulike arrangement med banner/reklameplakatar. Denne rutina regulerer korleis dette skal skje. 

to bygg og veg med reklamebanner på veggen  til høgre - Klikk for stort bileteLag og organisasjonar kan marknadsføra sine arrangement på austveggen av gamle BUS. Simon Knutsson Sortland

Føremål: 

Bømlo kommune ønskjer å leggje til rette for at frivillige lag/organisasjonar skal få marknadsført sine større arrangement. Kommunen vil også nytte annonseringsplassen til å promotere eigne arrangement. 

Målgruppe:

Større arrangement som er eit tilbod til alle bømlingar i regi av frivillige lag/organisasjonar, eller arrangement der Bømlo kommune er (med)arrangør. Utlån av annonseringsplass vert ikkje gitt til kommersielle aktørar. 

Annonsør sitt ansvar:

•    Gjere avtale med verksemdsleiar teknisk drift
•    Sjølv stå for både montering og demontering av banner/plakat innanfor angitt tidsfrist
•    Rydde opp evt. utstyr/materiell 

Anna:

•    Bømlo kommune forbeholder seg rett til å avvise førespurnadar om annonsering. 
•    Dersom det er fleire henvendingar for same tidsrom, kan veggplass delast mellom fleire. Ansvaret for koordinering mellom ulike annonsørar ligg då hjå laget/organisasjonen sjølv. 

Kontaktperson/ansvarleg

Verksemdsleiar teknisk drift

Vardan Vardanyan

Mobil: 953 64 698 

Send e-post

Til toppen