Travelt år for Bømlo ungdomsråd

Totalt 39 ungdommar ønskte å vera med som medlemmer i Bømlo ungdomsråd og no er 12 av dei valde ut til å vera det offisielle rådet det kommande året. Måndag 13. november heldt Bømlo ungdomsråd 2023-2024 sitt første møte. Leiar er Bjarte Notland Tjensvoll med Hannah Oliva Høgmo Breivik som nestleiar. 

seks personar samla til møte i stor sal - Klikk for stort bileteBømlo ungdomsråd får med seg fleire ressurspersonar frå politikk og administrasjon i arbeidet sitt. Her representert ved ordførar Morten Helland (t.v), ungdomskontakt Marianne Lidal i Barne- og familietenesta, SLT-koordinator John Henrik Staveland Sæter og rådgjevar folkehelse og frivilligheit Johanne Kristiansen. Leiar er Bjarte Notland Tjensvoll med Hannah Oliva Høgmo Breivik (t.h) som nestleiar. Simon Knutsson Sortland

I slutten av september reiste  40 ungdommar frå Bømlo og 36 ungdommar frå Askøy til Flesland for å delta på ei oppstartsamling i samband med Bømlo ungdomsråd og Ungdommens kommunestyre på Askøy. Samlinga blei finansiert av Erasmus+ og var viktig i høve til det vidare arbeidet som ungdomsrepresentantar i kommunane. Samlinga var planlagd saman med ungdommane og det var i stor grad ungdommar som stod for undervisning og opplegg på samlinga. 

- Ungdomane skal bli høyrde

Medlemane i Bømlo ungdomsråd får det travelt fram mot sommaren med deltaking i Moster2024, å få på plass leiarar i dei ulike arbeidsgruppene og etablera kontakt med ei ulike elevråda. Rådgjevar folkehelse og frivilligheit Johanne Kristiansen deltok på sitt første møte, og poengterte at hennar jobb er å vere tilretteleggjar. I tillegg får ungdomsrådet no fast sekretær på lik line med Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Ungdomane må sjølv jobba fram saker og aktivitetar dei ynskjer.

Ungdomsrådet får også med seg ressurspersonar og politiske fadrar frå kommunestyret. Fadrane vert  valde i kommunestyremøtet 4. desember. På mandagens møte møtte ordførar Morten Helland saman med ressurspersonane SLT-koordinator John Henrik Staveland Sæter og ungdomskontakt Marianne Lidal frå Barne- og familietenesta.

- Eg er her for å lytta til dykk og bringa dykkar synspunkt vidare til kommunestyret. De må gjerne kome med innspel i forkant av politiske utvalsmøter og nytta dykk av Open talarstol i kommunestyret, oppmoda ordførar Helland. 

Alle ungdomar kan bidra

På sakskartet stod orientering om rådet sine arbeidsoppgåver, ein gjennomgang av arbeid og prosessar som vart sett i gang i fjor, møterutinar og samarbeid med elevråda, arbeidsoppgåver for dei ulike arbeidsgruppene til ungdomsrådet og val av leiarar til desse. Ungdomskontakt Lidal kunne opplyse om at lokala i gamle Bremnes ungdomsskule snart er klar til å takast i bruk. 

Kristiansen minna om at ungdomsrådet og deira aktivitetar er open for alle ungdomar i Bømlo, og difor bør aktivitetar skje i alle delsentra i kommunen. Difor er også kollektivtransport høgt på ungdomsrådet sin agenda. I tillegg til kollektivstransport i arbeidsgruppa «transport og mobilitet» skal arbeidsgruppene arbeida med «psykisk og seksuell helse», fritid og tilbod til innbyggjarane på Bømlo og «skule og opplæring».

Svein Olav Langåker og prosjektleiar Vilde Lundal Rossebø frå Moster2024 heldt ei orientering på møtet, sistnemnde via Teams. Ungdomsrådmedlemar frå heile landet vert invitert til å delta på Mostratinget 2024 den 2. juni. I samband med dette vert det også lagt opp til andre aktivitetar ungdomen sjølv kan arbeida fram på ein workshop dei vil ha saman før jul.

mange ungdomar og vaksne rundt firkanta møtebord - Klikk for stort bileteBømlo ungdomsråd 2023-2024 sitt første møte. Simon Knutson Sortland


 

Til toppen