Videomosaikk Me er ei verd

Bremnes kantori og Bømlo Gospel sin planlagde konsert for Fasteaksjonen 2020 vart avlyst grunna koronapandemien. Men driftige folk i kor og studio, inkludert ordførar Sammy Olsen, har resultert i ei fantastisk konsertoppleving i digitalversjon.

Smittevern koronatesting høgde

- Bømlo kommune har no tre stadfesta tilfelle av Covid-19-sjuke. Det siste tilfelle har ingen kjent relasjon til dei to første, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø.

Koronatelefon 08-1530

Bømlo kommune har oppretta koronatelefon med nummer 53 42 30 01. Koronatelefonen er frå og med tysdag 31. mars 2020 open alle dagar kl. 08.00-15.30. Men før du ringer – sjekk deg på www.koronasjekk.no

Gamle BUS-tomta planavgrensning
I medhald av plan- og bygningslova §§12-8 vert det varsla oppstart av planarbeid – detaljplan for gamle Bremnes ungdomsskuletomta 109/147 mfl. Planid 201908, Bømlo kommune.
 
Barnehagar - nytt toppbilde

Helsedirektoratet sine retningsliner for stenging av skular og barnehagar gjev dispensasjon for born og unge med særskilde omsorgsbehov, og barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdskritisk oppgåve. Dette gjeld i den perioden barnehagar og/eller skular er stengde. 

PMTO terapeut og sosionom Ingrid Eskeland_LH.jpg

Bømlo kommune har oppretta to nye hjelpetelefonar for innbyggjarane. Det er ein ekstrem situasjon me er oppe i, og når det er så mykje uvisse rundt oss kan det dukka opp mange spørsmål og tankar som kan være vanskelege å handtere. 

Erna Solberg og Bent Høie

Regjeringa viderefører alle tiltaka som er sett i verk i kampen mot utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Fritidseigedomar - rorbuer

Bømlo kommune har motteke fleire spørsmål om korleis ein stiller seg til det å melda flytting til fritidsbustaden sin. I hovudsak skal det ikkje meldast flytting dersom ein skal ha busetjing mindre enn 6 månadar. Merk at ein fritidsbustad ikkje kan brukast som bustad utan at denne er godkjent bruksendra til bustad. Dette krev særskilt løyve. 

Økonomisjef Jarle P. Nakken

- Kommunen ser at deler av næringslivet i kommunen er inne i ei krevjande tid med stenging, redusert omsetnad og permittering av arbeidsstokken grunna Regjeringa sine innstramingstilak. Difor set me i verk einskilde tiltak i samband med innkrevjing av eigedomsskatten, opplyser økonomisjef Jarle Nakken i Bømlo kommune.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering