Sommarvikarannonse 2019

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar på fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, barne- og familietenesta, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i kundetorget/turistinformasjonen. 

Undervisning grunnskule

Det vert fleire ledige undervisningsstillingar i grunnskulen frå 01.08.19 – faste, vikariat, heile eller delstillingar. Søknadsfrist 1. mars 2019. 

Tenestekontoret møte

Frå april 2019 vil det bli ledig stilling som verksemdsleiar ved Tenestekontoret i seksjon for Helse, sosial og omsorg (HSO). 

Høvringevikjo busskur

Bømlo kommune har nyleg ferdigstilt to trafikksikringsprosjekt med nytt fortau i Bekk i Svortland sentrum og ei busslomme i Høvringevikjo. 

Frode Sagvaag m ny redningsbil

Bømlo brann og redning fornya seg både på mannskaps- og utstyrsfronten på tampen av 2018. Frode Sagvaag tok til som ny varabrannsjef/beredskapsleiar 1. desember og heilt på tampen av året kom den nye spesialdesigna redningsbilen til 1,7 millionar kroner til Bremnes brannstasjon.

Bamse med jodtablettar

Myndigheitene tilrår at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper resptfrie jodtablettar på apoteka for heimelagring som lekk i eigen-beredskapen. Sjølv om risikoen for ei atomhending lokalt er svært låg tilseier likevel dagens trusselbilete at jodtablettar kan bli aktuelt over heile landet som tiltak ved atomhendingar.

Dataskrap breidde

Fax er no heilt ute av drift i Bømlo kommune. 

Etikk-konferansen 2019

Bømlo er vertskommune for årets Etikk-konferanse som er eit samarbeid mellom Bømlo kommune og Utviklingssenter for sjukeheim og heimetenester for kommunane i Helse Fonna-området. Etikk-konferansen er i Bømlo kulturhus 18. februar og Hanne Krogh bidreg med kulturelle innslag.

 

Budsjett 2019 framside desember

Fleirtalet i kommunestyret vedtok 10. desember 2018 framlegget frå Morten Helland (H) på vegne av Kristeleg Folkeparti, Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet Dei Grøne for årsbudsjett 2019 og velferdsplan 2019-2022.

 

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikk-sikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering