Søknadsskjema kulturskulen

Frå 01.01.2019 opprettar Bømlo kulturskule inntil 10 stk. friplassar. 

Bømlo formannskap 5.3.19

Bømlo formannskap vedtok med 7 mot 2 røyster å plassera ny brannstasjon på tomta til gamle Bremnes ungdomsskule (BUS). Høgre sitt framlegg om plassering på gamle prestebustadtomta fekk berre deira eigne røyster. Kommunestyret avgjer saka på sitt neste møte 1. april.

Turveg stengt-skilt rubbestadneset

Opprustingsarbeidet på stien frå Raunhildetunnelen og opp til Rubbestadneset skule er no i gang og vil halde fram mot skuleferien. I mellomtida må turgåarar, skule og barnehage finne andre alternativ.

Bømlo vaksenopplæring

Bømlo hadde pr. 1. januar 2019 eit innbyggjartal på 11.960 personar, ein auke på 58 personar eller 0,5 prosent i høve starten av 2018. Stord har ein tilbakegang på 0,4 % eller 81 personar og tel no 18.699. 

Presseomtale BN 75-åringar 2018

Bømlo kommune starta i 2018 med å invitere til eit treff for 75-åringar i ulike lokalsentre i kommunen med god respons. Dei som fyller 75 år i 2019 har no sjansen til å få med seg tilsvarande treff. 

FSK 18.02.19

 

 

Formannskapet vedtok samrøystes å leggja ut på høyring «#Bømlo2049 – Kommuneplanen sin samfunnsdel 2019 – 2049» med høyringsfrist 8. april 2019.

Barnehagesøknad

Bømlo kommune tek frå 18.02.2019 i bruk Vigilo som felles opptakssystem til barnehageplass. Det betyr at det ikkje lenger er høve til å søkje plass hjå den einskilde barnehage, men at ein må gå via kommunen sin portal, Vigilo. Lenkje til denne vil du finna på kommunen sin nettstad, og dei ulike barnehagane sine heimesider.

Snøbrøyting veg

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5. november 2018 – 31. mars.2019. Det er 6 tilsette som til ei kvar tid rullerer vaktberedskap og kor fleire kan bli kalla inn ved behov. 

Stup

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Komfyrvakt

Det var 153 komfyrbrannar i Hordaland i fjor. Fersk statistikk frå DSB viser at brannvesenet hadde 304 brannutrykkingar til bustader i Hordaland i 2018. Heile 50 prosent av utrykkingane skriv seg frå komfyren. Ei komfyrvakt kan redde heimen din frå å gå opp i røyk. 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering