Totalforbod mot tenning av bål og open eld innført frå 3. juli 2018 og inntil vidare - brannsjefen.

Moster april 03-3 10cm

- All bruk av open eld, eingangsgriller og fastmonterte griller er no forbode og inntil vidare. Det er lov å grilla på eigen eigedom, men vanlege aktsemdsreglar gjeld, understrekar brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning.

Elin Steinsbø - leiar Bømlo symjehall

Elin Steinsbø er tilsett som leiar av Bømlo symjehall. Planen er å opna symjeanlegget opp for publikum tidleg i september.

2017_Siggjo tursti start Grøvle

Ny tursti forbi rasområdet der turstien frå Grønnevik til Siggjo var klar jonsokafta og den er no opna opp att for turgåing. Turstien vart steng grunna ras i slutten av mai.

Vegard Enerstvedt

I sommar er det den blide 21-åringen Vegard Enerstvedt som er turist- og kundevert i Rådhuset. - Jobben blir å rettleia folk, men eg kjem sikkert til å lære noko nytt om heimkommunen min også, seier Vegard. 

Storavatnet  - blågrønnalger ved Stavlandsøya

Til trass for at Storavatnet nyleg har fått målt god badevasskvalitet, er det ikkje uvanleg at det i perioden juni til oktober skjer ei oppblomstring av det som blir kalla blågrønalger. Bømlo kommune har motteke melding om at det nyleg var observert grønfarge i Storavatnet i området på nord-vest sida Stavlandsøya.

sommerbilde.jpg

Kommunestyret har sett av midlar til eit feriefond der personar som grunna si funksjonshemming er avhengig av følgje for å reise på ferie kan søkja om inntil 5000 kroner årleg. Det er to søknadsfristar i år, 11. juli og 17. oktober.

Barn og unges helseteneste knapp

- De har laga noko heilt spesielt, eit tryggleiksnett for born og unge, sa helse- og omsorgsminister Bent Høie under lanseringa av Helse Fonna si nye helseteneste for born og unge måndag 18. juni.

Appar foreldre bør vite om

Den siste tida har det kome inn fleire saker til politi og SLT-koordinatorar på Bømlo og Stord, der det er barn som har komme i kontakt med overgriparar på nett. 

SuppeBrød

- Totalforbodet mot å gjere opp open eld, forbod mot å grilla i og i nærleiken av skog og utmark er no oppheva, opplyser brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning. 

Bading vedKulturhusbryggja

Miljø- og landbruksavdelinga melder om god kvalitet på vatnet ved alle badeplassar dei har teke prøvar frå i byrjinga av juni.  

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering