Pleie- og omsorgstenester - eigenbetaling

Bømlo kommune tek ei eigenbetaling for kommunale pleie- og omsorgstenester etter fastsatte satsar som vert regulert ved kvart årsskifte. Med verknad frå 01.01.2018 vert følgjande satsar for eigenbetaling for kommunale pleie- og omsorgstenester gjeldande.

(Grunnbeløp per. 1.05.2017 (G) = 93 634,-)

 

Abonnement for heimehjelp:

 
Inntekt inntil 2 G (  - 187 267)     205,- /mnd
Inntekt 2–3 G (187 268 – 280 901)    887,- /mnd
Inntekt over 3 G (280 902- )      1641,- /mnd.

Inntektsgrunnlaget er siste utlagde likning pr. 01.01. det året hjelpa vert gjeven. Dei som har hjelpestønad til hjelp i heimen får denne lagt til inntekta si. Dei som kun har heimehjelp annakvar veke betalar halvt abonnement, med unnatak av dei med inntekt inntil 2 G.

 

Ulike tenester

 
   
Einskildoppdrag – heimehjelp:   216,-/time
Vurderingsbesøk når ein søkjer hjelp skal ikkje betalast for.  
Tryggleiksalarm:  216,-/mnd.
Korttidsplass institusjon:   160,-/døger
Dagplass – institusjon:   80,-/ døger
- skyss à kr. 49,- pr veg     101,-/dag
- div. (saft/frukt m.m.)     25,-/dag

                         

Sal av mat:

 
Middag for eldre, trygda og uføre                Kr.   73,-
Graut     Kr.   32,-
Dessert  Kr.   25,-
Frukost og kvelds   Kr.   34,-
Middag for nære pårørande og tilsette Kr.   87,-
Middag for grupper o.l      Kr. 113,-
Rundstk., lefser, vafler o.l       Kr.   17,-
Brus              Kr.   21,-
Fløytekaker   Kr.   21,-
Kaffi   Kr.   16,-
Påfyll kaffi   Kr.     7,-

 

(Rev. 16.01.2018_SBL)


Til orientering:

 

Det kan ikkje krevjast vederlag for:

  • heimesjukepleie etter Lov om pasient- og brukerrettigheter §2.1a.
  • praktisk bistand og opplæring etter Lov om pasient- og brukerrettigheter §2.1a til personleg stell og eigenomsorg, dvs.: hjelp til å stå opp/kome i seng, pers. hygiene, toalettbesøk, av/påkledning, hjelp til å ete, nødvendig tilsyn og tilsvarande grunnleggjande behov, og opplæring for å gjera den einskilde så sjølvhjelpen som mogeleg i slike funksjonar.

 

Heimesjukepleie vert ytt etter Lov om pasient- og brukerrettigheter §2.1a. Praktisk hjelp og opplæring til personleg stell og eigenomsorg vert gjeve etter Lov om pasient- og brukerrettigheter § 2.1a og inneber hjelp til å stå opp, leggja seg, personleg hygiene, toalettbesøk, på- og avkleding, hjelp til å eta, tilsyn og tilsvarande grunnleggjande behov, og opplæring for å gjera brukaren sjølvhjelpen.

Det vert ikkje kravd eigenbetaling for praktisk hjelp og opplæring som går på personleg stell og eigenomsorg.

For praktisk hjelp i heimen vert det kravd eigenbetaling etter kommunalt betalingsregulativ.

Viser til Lov om kommunale helse- og omsorgstenester §11.2 samt Forskrift om eigenandel for kommunale helse- og omsorgstenester.

 

Har du spørsmål, kontakt
 

Konsulent Stine Lodden

Telefon: 53 42 30 65

Mobil: 468 34 361

E-post: stine.lodden@bomlo.kommune.no

 

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering