Samarbeidsutvalet (SU) - Hillestveit skule

Kapittel 11 i Opplæringslova omhandlar organ for brukarmedverknad i skulen. Kap. 11-1 handlar om Samarbeidsutvalet (SU), som er det øverste samarbeidsorganet i skulen.

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

 Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

 § 11-7. Fellesreglar

 Råda og utvala etter reglane i §§ 11-1 til 11-6 vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

 

Døme på saker som SU handsamar:

Læringsmiljø, læringsresultat, utviklingsområde, satsingar, utfordringar, tilstandsrapportar, ordensreglement, drift, økonomi, brukarundersøkingar, skulerute, arrangement m.m.

 

Les heftet Medlem av samarbeidsutvalg på nynorsk her

Samarbeidsutvalet ved skulen skuleåret 2020/2021:

Namn:

Representerer:

Funksjon:

Sverre Sørensen

Kommunen: Politisk skuleeigar

 
Margrethe J. Eide

Kommunen: Rektor

sekretær

 

Elevrådet

 
 

Elevrådet

 
 

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
 

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
 

Tilsette - undervisningspersonale

 
 

Tilsette - undervisningspersonale

 
 

Tilsette – anna personale

 

 .

Møtefrekvens: minimum 3 møte pr skuleår.

Møtedatoar:

 Faste saker + andre saker:

   Konstitering
   Høyringsuttale skulerute
   Skulen sin tilstandsrapport
   Skulen sin utviklingsplan/handlingsplan for komande skuleår

 

Rektor har ansvaret for at referata frå SU-møta vert sendt Utvalet for oppvekst, kultur og idrett.

Publisert av Elin Eidesvik. Sist endra 24.09.2020
Fant du det du leitte etter?
Nyhendearkiv
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering