Samarbeidsutvalet (SU) - Svortland skule

Kapittel 11 i Opplæringslova omhandlar organ for brukarmedverknad i skulen. Kap. 11-1 handlar om Samarbeidsutvalet (SU), som er det øverste samarbeidsorganet i skulen.

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

 Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

 § 11-7. Fellesreglar

 Råda og utvala etter reglane i §§ 11-1 til 11-6 vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

 

Døme på saker som SU handsamar:

Læringsmiljø, læringsresultat, utviklingsområde, satsingar, utfordringar, tilstandsrapportar, ordensreglement, drift, økonomi, brukarundersøkingar, skulerute, arrangement m.m.

 

Les heftet Medlem av samarbeidsutvalg på nynorsk her

Samarbeidsutvalet ved skulen skuleåret 2018/2019:

Namn:

Representerer:

Funksjon:

Aslaug Wathne Skimmeland

Kommunen: Politisk skuleeigar

 
Kari Østensen

Kommunen: Rektor

sekretær

Jenny Pettersen Meling

Elevrådet

 
Emilie Ånderå

Elevrådet

 
Anette Stokkenes

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Hanne Lene Nesse Håvik

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Knut Arve Nordfonn

Tilsette - undervisningspersonale

 
Heidi Vold Ådnanes

Tilsette - undervisningspersonale

 
Signy Seim Tverrborgvik

Tilsette – anna personale

 

 

.

Møtefrekvens: minimum 3 møte pr skuleår.

Møtedato:

 Faste saker + andre saker:

   Konstituering
   Høyring skulerute
   Skulen sin tilstandsrapport
   Skulen sin utviklingsplan/handlingsplan for komande skuleår
   

 

Rektor har ansvaret for at referata frå SU-møta vert sendt Utvalet for oppvekst, kultur og idrett.

 

 

 

Publisert av Kari Østensen. Sist endra 23.09.2020
Fant du det du leitte etter?
Nyhendearkiv
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering