Bustad

Dersom du av ulike årsaker ikkje kan skaffa deg bustad sjølv eller ikkje lenger kan bu heime, kan kommunen hjelpa deg med å skaffa bustad. 


Mellombels husvære
Dersom du har behov for eit mellombels husvære, og ikkje greier å skaffa det sjølv, kan du ta kontakt med NAV, tlf. 55 55 33 33


Kommunale bustader
Tenestekontoret tildeler kommunale bustader etter vedtekne reglar og søkandane blir behandla fortløpande.
Spørsmål: ta kontakt på telefon 53 42 34 70


Trygde og omsorgsbustader
Tenestekontoret tildeler trygde og omsorgsbustader etter vedtekne reglar, og søknadane blir behandla fortløpande.

 

 

Meir om bustønad finn du her


Ver merksam på at ein kan søkja tilskot og lån til utbetring av huset for å tilpassa det til helsesituasjon og funksjonshemming. Finansieringshjelp vert òg gjeve i samband med utbetring og vedlikehald. 

Sist endra 11.11.2015
Fant du det du leitte etter?
Eining (1)
Kontaktinformasjon (1)
 
Login for redigering