Reduksjon i foreldrebetaling på økonomisk grunnlag


I forskrift om foreldrebetaling i barnehagar § 3 tredje ledd står det:

”Kommunen skal ha ordning som kan tilby fritak for eller reduksjon i foreldrebetaling. Foreldrebetalingen skal for første barn i barnehage utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktig kapitalinntekt, og være begrenset oppad til maksimalgrensen for foreldrebetaling etter § 1. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen i tråd med bestemmelser om søskenmoderasjon, til henholdsvis 70 prosent og 50 prosent av foreldrebetalingen for første barn.

 

Det søkes om reduksjon i foreldrebetalingen for ett barnehageår av gangen.


Søknaden skal inneholde det siste årets selvangivelse og skattepliktig kapital- eller personinntekt som ikke er forhåndsutfylt. Dersom søker ikke kan legge frem selvangivelse eller ved vesentlig og varig endring i husholdningens inntekt i forhold til siste års selvangivelse, kan søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt.


Som en husholdning etter tredje ledd regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn. Bor et barn fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten til den forelderen som har samme folkeregisteradresse som barnet".Reduksjon i opphaldsbetalinga vert ikkje gitt på ekstra betaling for kostpengar.


Det er to ordningar for reduksjon i foreldrebetaling for barnehageplass;
1) Grunnlag for å søkja om redusert foreldrebetaling
2) Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringar og barn med utsett skulestart som bur i hushald med låg inntekt. (Ordninga er utvida til også å gjelda 3-åringar frå 1. august 2016.)


Foreldre må sjølv søkje om gratis kjernetid / redusert foreldrebetaling. Søknad skal sendast på fastsett skjema til Postmottaket, Bømlo kommune, Leirdalen 1, 5430 Bremnes.

 

Søknader for nytt barnehageår bør vera sendt til kommunen før sommarferien, for å få reduksjonen gjeldande frå hausten.Søknader som kjem seinare enn søknadsfristen og søknader der  barn startar seinare i barnehageåret vil og bli behandla. Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid vil då gjelda frå og med den fyrste heile månaden etter søknadstidspunktet dersom all naudsynt dokumentasjon er lagt ved søknaden. Redusert foreldrebetaling / gratis kjernetid  vil ikkje ha tilbakeverkande kraft.Informasjon om ordningane og krav til dokumentasjon som skal følgja søknadsskjema, samt Søknadsskjema, rettleiing og rutinar ved søknad om reduksjon i foreldrebetaling barnehage finn du her >>>

Søknadsskjemaet kan fyllast ut elektronisk.


Friplass kan og verta tildelt med heimel i sosialtenestelova eller barnevernlova. Vend dykk då til NAV eller Barneverntenesta.  

 

Publisert av Stian Olderkjær. Sist endra 23.04.2019
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 55
Mobil:
957 50 151
Tittel:
rådgjevar oppvekst
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering