Samarbeidsutvalet (SU) - Gilje skule

Kapittel 11 i Opplæringslova omhandlar organ for brukarmedverknad i skulen. Kap. 11-1 handlar om Samarbeidsutvalet (SU), som er det øverste samarbeidsorganet i skulen.

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

 Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

 § 11-7. Fellesreglar

 Råda og utvala etter reglane i §§ 11-1 til 11-6 vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

 

Døme på saker som SU handsamar:

Læringsmiljø, læringsresultat, utviklingsområde, satsingar, utfordringar, tilstandsrapportar, ordensreglement, drift, økonomi, brukarundersøkingar, skulerute, arrangement m.m.

 

Les heftet Medlem av samarbeidsutvalg på nynorsk her

Samarbeidsutvalet ved skulen skuleåret 2018/2019:

Namn:

Representerer:

Funksjon:

Tilla Elisabeth Instefjord

Kommunen: Politisk skuleeigar

 
Maryann Steinsbø

Kommunen: Rektor

sekretær

Mari

Elevrådet

 
Hogne

Elevrådet

 
Anne Norheim

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Åshild Sætre

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Elin Sortland

Tilsette - undervisningspersonale

 
Tina Aga

Tilsette – anna personale

 

 

.

Møtefrekvens: minimum 3 møte pr skuleår.

Møtedato:

 Faste saker + andre saker:

   Konstituering
   Høyring skulerute
   Skulen sin tilstandsrapport
   Skulen sin utviklingsplan/handlingsplan for komande skuleår

 

Rektor har ansvaret for at referata frå SU-møta vert sendt Utvalet for oppvekst, kultur og idrett.

.

Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv om samarbeidet heim-skule: www.udir.no/globalassets/upload/rundskriv/2010/5/udir-7-2010-foreldresamarbeid.pdf

 

  

Publisert av Liv Marit Notland. Sist endra 27.11.2019
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering