Foreldrekontaktar - Våge skule

Foreldrekontaktane (klassekontaktane) er kontaktleddet mellom foreldra i gruppa/klassen og Foreldrerådet sitt arbeidsutval (FAU), og dei er bindeleddet mellom foreldra i gruppa og kontaktlæraren/ skulen. Foreldrekontaktane er viktige foreldrerepresentantar i skulen. Det vert gjerne valt to i kvar gruppe.

 

Foreldrekontaktane sine oppgåver:

  • Opprettehalda god kontakt med alle elevar og foreldra i gruppa og ivareta deira interesser
  • Planleggja foreldremøta saman med kontaktlæraren
  • Leggja fram saker som FAU vil høyra foreldra si meining om
  • Vurdera kva foreldra kan gjera for å utvikla eit godt miljø i gruppa.
  • Sørgja for at nye foreldrekontaktar blir valt og at desse blir informert om sine oppgåver

 

Å bruke tid på skulegangen til barna er ei svært god investering. Det er viktig for barnet å sjå at foreldra interesserer seg for skulen. Forsking viser at ei positiv interesse hos foreldra for skulegangen til barna har meir å seie for barnas utbytte av skulegangen enn noko anna.


Som foreldrekontakt har du ein god sjanse til å vere med på å påverke innhaldet i skulen. Foreldreutvalet for grunnskolen (FUG) håper at heftet  ABC for foreldrekontakter kan bidra til å gjere arbeidet som foreldrekontakt morosamt, lærerikt og meiningsfylt. FUG oppfordrar foreldre til å melde seg som foreldrekontaktar og engasjere seg i samarbeidet med skulen. Lykke til med eit viktig verv!

Foreldrekontaktar Våge skule 2020/2021

 

Mail

Telefon

 1. trinn

May Lene Sørenes

maylene_s88@hotmail.com 900 76 955
 

Susanne Løkling

s_loekling@hotmail.com 909 86 577

2. trinn

Glenn Atle Larsen

glenn.management@gmail.com

911 03 557

 

Jan Kåre Helvik

jkh@haugnett.no

977 90 510

3. trinn

Marion Olson

marion.olson@haugnett.no

909 15 863

 

Marita Fjellheim

Marita.Fjellheim@gmail.com

977 45 761

4. trinn

Vanja Espeland

Vanja.Espeland@bomlo.kommune.no

480 17 825

  Elisabeth H. Grønnevik

ekn@bomlo.kommune.no

911 65 377

5. trinn

Marianne Nøkling Mariann.eno.kling@hotmail.com

918 62 743

 

Chatrine Johansen Hidle

chatrinehidle@hotmail.com

993 87 329

6. trinn

Lillian Thorsen Lillitho83@gmail.com 950 96 095
       

7.trinn

Ranveig S. Hjelland rhjelland@gmail.com 418 00 479
  Silje Eriksen Oldereide sierold@outlook.com 481 58 983
Sist endra 01.10.2020
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering