Samarbeidsutvalet (SU) - Moster skule

Kapittel 11 i Opplæringslova omhandlar organ for brukarmedverknad i skulen. Kap. 11-1 handlar om Samarbeidsutvalet (SU), som er det øverste samarbeidsorganet i skulen.

 

§ 11-1. Samarbeidsutval ved grunnskolar

 Ved kvar grunnskole skal det vere eit samarbeidsutval med to representantar for undervisningspersonalet, ein for andre tilsette, to for foreldrerådet, to for elevane og to for kommunen. Den eine av representantane for kommunen skal vere rektor ved skolen. Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av teieplikt etter lover eller forskrifter, blir behandla i samarbeidsutvalet.

 Samarbeidsutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolen.

 

 § 11-7. Fellesreglar

 Råda og utvala etter reglane i §§ 11-1 til 11-6 vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

 

Døme på saker som SU handsamar:

Læringsmiljø, læringsresultat, utviklingsområde, satsingar, utfordringar, tilstandsrapportar, ordensreglement, drift, økonomi, brukarundersøkingar, skulerute, arrangement m.m.

 

Les heftet Medlem av samarbeidsutvalg på nynorsk her

Samarbeidsutvalet ved skulen skuleåret 2019/2020:

Namn:

Representerer:

Funksjon:

Birgit Sønstabø Esperø

Frank Schmidt - vara 

Kommunen: Politisk skuleeigar

 
Merete Johanne Fjellheim

Kommunen: Rektor

 
Niclas Mjånes

Elevrådet

 
Benjamin Ekeberg

Elevrådet

 
Kristian Torkelsen

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Morten Ersland

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Marianne Grønnevik

Tilsette - undervisningspersonale

 
Marianne Loftås Anglevik

Tilsette - undervisningspersonale

 

Mariann Totland

Marita Løkke Pedersen - vara

Tilsette – anna personale

 

 

 

 

Møtefrekvens: minimum 3 møte pr skuleår.

Møtedato:

 Faste saker:

   Konstituering
   Høyring skulerute
   Skulen sin tilstandsrapport
   Skulen sin utviklingsplan/handlingsplan for komande skuleår

 

 

Rektor har ansvaret for at referata frå SU-møta vert sendt til Utvalet for oppvekst, kultur og idrett.

 

Utdanningsdirektoratet sitt rundskriv om samarbeidet heim-skule: www.udir.no/globalassets/upload/rundskriv/2010/5/udir-7-2010-foreldresamarbeid.pdf

 

 

 

 

Sist endra 14.01.2020
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering