Kommuneoverlege i Bømlo

- Det er ikkje snakk om eit smitteutbrot på Bømlo etter at ein praksiselev ved Bømlo bu og helsesenter (BBH) testa positivt for covid19 på fredag. BBH vil ha innskjerpa besøkskontroll, men ikkje besøksforbod, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Influensavaksinasjon eldre

Hausten er komen, og det er tid for influensavaksinering for sesongen 2020/2021. Influensavaksina er i år gratis til personar som tilhøyrer risikogruppene. Grunna korona-pandemien er risikogruppene ekstra sårbare.

Datatilsynet

Skjenke- og serveringstadar, institusjonar, verksemder, organisasjonar og andre som får besøk vert oppmoda om å føre lister med friviljug registrering av kontaktinformasjon til gjester. 

Skatteetaten

Stortinget har vedteke å overføra skatteoppkrevjarfunksjonen frå kommunane til Skatteetaten frå 1. november 2020. Frå den datoen har ikkje Bømlo kommune lenger skatteoppkrevjar. Skatteoppkrevjarkontoret i Bømlo kommune held stengt frå 26. oktober (veke 44) på grunn av avvikling og stenging av kontoret.


Koronavius

Bømlo kommune følgjer råda frå Helsedirektoratet i kampen mot korona-pandemien. Alle som skal testast må først kontakta Koronatelefonen 53 42 30 01 for å verte registrert. Opningstida er måndag-fredag 08.30-11.30 og 13.00-14.30. NB: Ha personnummer klart for dei som skal testast.

Inngang Bømlo helsehus

Ein elev som har hatt praksis ved Bømlo bu-og helsesenter har testa positivt på Covid-19. Institusjonen er difor mellombels stengt for besøkjande, i første omgang ut måndag 26.10.2020.

Koronatest bil inne i vinduet

- I går ettermiddag fekk me melding om at ein person har testa positivt på Covid-19. Vedkomande er i isolasjon og nærkontaktar er i karantene. Det er ingen risiko for smittespreiing, seier smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune. 

Eigedomsskatt NKN

Kommunestyret i Bømlo vedtok i 2008 å innføra eigedomsskatt i heile kommunen. For skatteåret 2020 har kommunestyret vedteke å leggja til grunn Skatteetaten sitt formuesgrunnlag (bustadverdi) for alle bustadeigedomar som har slikt grunnlag. Skattetaksten er etter eigedomsskattelova sett til 70% av formuesgrunnlaget. Alle andre eigedomar vert taksert etter kommunen sine vedtekne rammer og retningsliner.

Øving smittesporing

Bømlo kommune gjennomførte nyleg ei øving i smittesporing. - Me avdekka kva felt me må styrkja oss på og kor viktig det er med jamlege øvingar for å trena dei som ikkje sit med dette som jobb i kvardagen, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø.

Tone Stavland kommunalsjef

Tone Stavland er tilsett som ny kommunalsjef for samfunnsutvikling i Bømlo kommune. Ho har brei røynsle frå det lokale næringslivet, lokalpolitikken og idrettsrørsla.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering