Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Skulemiljøutvalet (SMU) - Moster skule

Skulemiljøutvalet (SMU)

Ein viktig del av det systematiske skulemiljøarbeidet er involveringa av elevane og brukarorgan ved skulen. Systemet må innehalde rutinar for korleis desse skal involverast i samsvar med lova sitt krav. Det vil ikkje vera tilstrekkeleg å ha oppnemnt eit skulemiljøutval, dersom utvalet ikkje vert involvert slik Opplæringslova § 9A-9   krev.

 

§ 11-1a. Skolemiljøutval ved grunnskolar

Ved kvar grunnskole skal det vere eit skolemiljøutval. I skolemiljøutvalet skal elevane, foreldrerådet, dei tilsette, skoleleiinga og kommunen vere representerte. Skolemiljøutvalet skal vere sett saman slik at representantane for elevane og foreldra til saman er i fleirtal.

 

Samarbeidsutvalet kan sjølv vere skolemiljøutval. Når samarbeidsutvalet fungerer som skolemiljøutval, må det oppnemnast tilleggsrepresentantar for elevane og foreldra, slik at dei samla får fleirtal.

 

Elevrepresentantane skal ikkje vere til stades når saker som er omfatta av lovfesta teieplikt blir behandla i skolemiljøutvalet. Når elevane ikkje er til stades, skal foreldrerepresentantane ha dobbeltstemme tilsvarande bortfallet av elevrepresentantane sine stemmer, eller talet på foreldrerepresentantar aukast tilsvarande.

 

Skolemiljøutvalet skal medverke til at skolen, dei tilsette, elevane og foreldra tek aktivt del i arbeidet for å skape eit godt skolemiljø. Skolemiljøutvalet har rett til å uttale seg i alle saker som gjeld skolemiljøet, jf. kapittel 9a.

 

§ 11-7. Fellesreglar

Råda og utvala etter reglane i §§ 11-1 til 11-6 vel sjølv leiar og nestleiar. Dei vel også sekretær.

 

SAMARBEIDSUTVALET SOM SKOLEMILJØUTVAL

Fleire skular vel å bruke samarbeidsutvalet som delar av skolemiljøutvalet. Det er mogleg, men i samarbeidsutvalet er ikkje elevar og foreldre i fleirtal. Derfor må det oppnemnast fleire representantar frå desse gruppene i skolemiljøutvalet. Møta i samarbeidsutvalet og møta i skulemiljøutvalet bør vere klart åtskilde, og bør ha separate referat. Ein kan velje å leggje møta i skulemiljøutvalet rett før eller etter møta i samarbeidsutvalet.

 

Skulemiljøutvalet skal arbeide for å auke deltakinga frå elevane, foreldra, skolen og dei tilsette i arbeidet med skulemiljøet. Elevar og foreldre skal vere i fleirtal i utvalet. Utvalet skal gi råd til skulen i arbeidet med skulemiljøet, men har ikkje rett til å gjere bindande vedtak. Skulemiljøutvalet kan òg be skulen setje inn tiltak for å betre det fysiske og det psykososiale miljøet på skolen. Alle grunnskular og vidaregåande skular har plikt til å ha eit skulemiljøutval. Elevar og foreldre har ein rett til å bli høyrt. Rettleiaren kan hjelpe skulemiljøutvalet til å gjere ein best mogleg jobb.

 

Rettleiaren for medlemmer i skolemiljøutval - nynorsk (pdf)

Informasjon om skolemiljøutvalg til elever og foreldre (ppt)
Opplæring av representanter (ppt)

 

Skulemiljøutvalet ved skulen 2019/2020:

Namn:

Representerer:

Funksjon:

Niclas Mjånes

Elevane

 
Benjamin Ekeberg

Elevane

 
 

Elevane

 
Kristian Torkelsen

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Morten Ersland

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
 

Foreldra sitt Arbeidsutval/FAU

 
Marianne Grønnevik

Tilsette

 
Marianne Loftås Anglevik

Tilsette

 

Mariann Totland

Marita Løkke Pedersen - vara

Tilsette (kan vera helsesøster)

 
Merete Johanne Fjellheim

Skuleleiinga

 

Birgit Sønstabø Esperø

Frank Schmidt - vara

Kommunen

 

Møtefrekvens:

Rettleiaren for skulemiljøutval føreslår i sitt årshjul  8 møte:

3 i haustsemesteret: september, oktober, november/desember

5 i vårsemesteret: januar, februar, mars, april/mai og juni.

Møtedato:

Saker:

   
   
   
   
   
   
   
   
Sist endra 14.01.2020
Fant du det du leitte etter?
Relaterte artiklar (1)
 
Login for redigering