Valdsfri.no

Med den nye nettsida valdsfri.no ynskjer kommunane Bømlo, Fitjar og Stord å bidra til auka kunnskap om vald mot barn og å hjelpa føresette til å nytta strategiar i foreldrerolla der dei unngår bruk av makt, tvang og vald.
Snøbrøyting veg

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5. november 2019 – 31. mars 2020. Det er 6 tilsette som til ei kvar tid rullerer vaktberedskap og kor fleire kan bli kalla inn ved behov. 

Barn under vann

 

Bømlo symjehall inviterar publikum i alle aldrar til å ta i bruk Sunnhordlands mest moderne og flottaste symjehall. Me har to basseng, der det eine held ein svært behageleg temperatur på 32 grader og det andre kan by på både hoppetårn med 1,3 og 5 meter, samt stupebrett.

Symjehallen har høg standard og vil ha fokus på at alle skal trivast - både den aktive symjaren, den litt mindre aktive mosjonisten men ikkje minst også dei som ønskjer leik, moro og ein gøy sosial arena.

Me har tryggleik, reinhald og kundeservice i fokus.

 

Hjarteleg velkomen til oss!

Familie i eigenberedskap

Har du alt du treng for å klare deg sjølv i tre døgn dersom vatn og straum plutseleg blir borte? 28. oktober startar ei landsdekkjande arbeidsveke med fokus på eigenberedskap.

Ordførar Sammy Olsen m. kjede

Sammy Olsen (66) er den første ordføraren frå Senterpartiet i den moderne Bømlo kommune etter at han vart vald med 14 mot 13 røyster i det konstituerande kommunestyremøtet 21. oktober for perioden 2019-2023. Han får med seg Ragnfrid Sønstabø (H) som varaordførar i fleirtalskoalisjonen H, Sp, Frp, V og PDK.

Henriette Vasstrand tekstvinnarar Gi tid

- Det handlar om korleis du handterer det som skjer rundt deg. Har du det tungt, våg å opne opp og ta i mot hjelp. Våg å opne opp og få andre med på laget ditt. Lær å elsk deg sjølv, oppmoda Henriette Vasstrand eit lydhøyrt ungt publikum i Bømlo kulturhus under Verdsdagen for psykisk helse onsdag 16. oktober.

Konstituering ny rådmann AGL

Assisterande rådmann Aud Gunn Løklingholm vart samrøystes konstituert som ny rådmann inntil vidare i eit ekstraordinært formannskapsmøte i dag. 

Norges lover-klubbe-kommunevimpel

Kommunelova av 2018 tek i hovudsak til å gjelda frå og med konstituerande møte i nytt kommunestyre 21. oktober. Det er nokre sentrale reglar som gjeld val til folkevalde organ som er endra i den nye lova. 

Introduksjonsdag lærlingar

Bømlo opplæringskontor leia av Christina Stølen har snart vore i drift i eitt år. Samarbeidet mellom næringslivet og kommunen er blitt meir samkøyrt til glede for både lærlingane sjølv og verksemdene som har dei i arbeid. Eitt av dei nye tiltaka er Introduksjonsdagen som vart arrangert for første gang 13. september.

Ei hand å halda i

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar, har tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15.30-08.00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering