TellTur 2019

Bømlo kommune har trekt vinnarar av TellTur 2019. Dei heldige vinnarane vart Paul Ove Vedøy, Rubbestadneset, minst 10 turar, og for minst 5 turar, Hilde Dueland. 

Brann i tunnel

Ved brann i tunnel er det viktig å handla raskt, og kome seg ut av tunnelen. Sjå tips til kva du bør vite dersom det oppstår brann i ein tunnel. 

Synfaring kontrakt nybygg

Bømlo kommune har skrive kontrakt for ombygging og tilbygg til lærarhuset ved Svortland skule med totalentreprenør Haaland og Thuestad. Kontrakten er på 17,7 millionar kroner. Nybygget vil bli oppført som passivhus.

The Jokers - kyrkjekonsert 24.2.18

I utval for næring, innovasjon, idrett og kultur sitt møte den 12.11.19  blei eldsjelprisen delt mellom Bernt Emil Vika og Wenche Tveit.

Væpna politi

Pågåande livstrugande vald (PLIVO)-hending med kniv og skytevåpen var scenarioet naudetatane hadde samøving på ved gamle Bremnes ungdomsskule tysdag 29. oktober.

Digihelse flyer

Til deg som mottek heimetenester i Bømlo kommune finn du frå 3. juni av ei samla oversikt over helse-og omsorgstenester du brukar, inkludert tenester du får i heimen din, på nettstaden helsenorge.no

Bømlobrosjyren 2019 framsida

Bømlo kommune har no gitt ut ein ny brosjyre både på trykk og digitalt.

 

Budsjettmøte FSK 2019

Eigedomsskatt, Espevær skule og Havbruksfondet stod i sentrum då formannskapet drøfta rådmannen sitt framlegg til budsjett 2020 og økonomiplan 2021-2023. Kommunestyret vedtek desse i sitt siste møte i år, måndag 9. desember. Som venta fall rådmannen sitt framlegg, og opposisjonen sitt framlegg fell også mot 4 røyster.

Valdsfri.no

Med den nye nettsida valdsfri.no ynskjer kommunane Bømlo, Fitjar og Stord å bidra til auka kunnskap om vald mot barn og å hjelpa føresette til å nytta strategiar i foreldrerolla der dei unngår bruk av makt, tvang og vald.
Snøbrøyting veg

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 5. november 2019 – 31. mars 2020. Det er 6 tilsette som til ei kvar tid rullerer vaktberedskap og kor fleire kan bli kalla inn ved behov. 

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering