Heliumballongar

Det er ikkje lenge til 17. mai og fleire skular skal vere arena for 17. mai-feiring. Bømlo kommunestyret har vedteke å forby sal av heliumballongar på kommunal grunn. Me minnar difor våre FAU / lokale 17.mai-komitear om dette vedtaket, og oppmodar også andre lag, foreiningar og næringsdrivande om det same.

NAV søknad økonomisk sosialhjelp

Innbyggjarane i Bømlo kommune kan no velje å søkje sosialstønad digitalt i staden for på papirskjema.

St. Hans bål

 - Totalforbodet mot å gjere opp open eld, forbod mot å grilla i og i nærleiken av skog og utmark me innførte 14. april grunna ekstem tørke er no oppheva, opplyser brannsjef Ove Halleraker i Bømlo brann og redning. 

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikk-sikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak. Neste søknadsfrist er 1. mai!

BUS tomta drone innsirkla.jpg

Fleirtalet i kommunestyret vedtok med 20 mot Høgre sine 6 røyster å lokalisere ny brannstasjon på den gamle BUS-tomta. Høgre varsla lovlegkontroll av vedtaket.

Toppbilde kultur - småblås

Grunna problem med våre digitale skjema vert søknadsfristen for Aktivitetsmidlar utsett til måndag 8. april.

Aquarun utstyr

- Me gler oss til å setja i gang med nye aktivitetar i symjehallen: Så kom og bli med på kjekk trening med Aqua Run og Aqua Gym. To svært effektive og skånsame treningsformer som passar for alle, inviterer dagleg leiar Elin Steinsbø i Bømlo symjehall.

Søknadsskjema kulturskulen

Frå 01.01.2019 opprettar Bømlo kulturskule inntil 10 stk. friplassar. 

Bømlo formannskap 5.3.19

Bømlo formannskap vedtok med 7 mot 2 røyster å plassera ny brannstasjon på tomta til gamle Bremnes ungdomsskule (BUS). Høgre sitt framlegg om plassering på gamle prestebustadtomta fekk berre deira eigne røyster. Kommunestyret avgjer saka på sitt neste møte 1. april.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering