Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Kunngjeringar - ny
Andøyhavet og Langøy
(24.10.2020)

Utval for areal og samferdsel har i møte 14.10.2020 sak PS 90/20 gjort vedtak om at reguleringsplan for naust og næringsområde Andahavet og Langøy 110/270 og 22 mfl. på Alvsvåg vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10. Merknadsfrist er 5. desember 2020.

Åreid naust, næring friluft
(24.10.2020)

Utval for areal og samferdsel har i møte 14.10.2020 sak PS 91/20 gjort vedtak om at framlegg til reguleringsplan for naust, næring- og friluftsområde 6/9 mfl. Åreid vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10. Merknadsfrist er 5. desember 2020.

Eigedomsskatt NKN
(19.10.2020)

Kommunestyret i Bømlo vedtok i 2008 å innføra eigedomsskatt i heile kommunen. For skatteåret 2020 har kommunestyret vedteke å leggja til grunn Skatteetaten sitt formuesgrunnlag (bustadverdi) for alle bustadeigedomar som har slikt grunnlag. Skattetaksten er etter eigedomsskattelova sett til 70% av formuesgrunnlaget. Alle andre eigedomar vert taksert etter kommunen sine vedtekne rammer og retningsliner.

Influensavaksinasjon eldre
(13.10.2020)

Hausten har komen og det nærmar seg influensatid. Det er derfor viktig å vera tidleg ute og tilby vaksine. I år vert influensavaksineringa organisert annleis av smittevernomsyn. 

Fellesannonse 30.09.2020
(30.09.2020)

 

 

Jannike Mittet i Georgs gave
(23.09.2020)

20. desember arrangerer Georgs gave eit minnearrangement der ein kan henga opp ei julekule med namn på for å minnast dei som har gått bort og ikkje er med oss i jula. Det vert fakkeltog frå Frelsesarmeen og opp til parken. Her vil ordførarane frå Stord, Sveio, Bømlo og Haugesund delta. Når ein går opp til parken så vil ein bli møtt av eit stort hjarta av 200 tente lys.

Nesevegen oppstartsmelding
(16.09.2020)

Utval for areal og samferdsel har i møte 02.09.2020 sak 76/20 gjort vedtak om at framlegg til reguleringsplan for utbetring av Nesevegen på Bømlo (kommuneveg nr. 1178) vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med plan- og bygningslova §12-10.

Kompisar med ryggsekk
(09.09.2020)

NAV Bømlo tilbyr kurs i livsmeistring og livsstyrke. Kursa startar opp no i september.

(12.08.2020)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 22.06.2020 sak PS 71/20 vedteke fylgjande reguleringsplan:

Reguleringsplan med konsekvensutgreiing fylkesveg FV 541 Ekornsæter-Sakseid. Planid 201719 
Ikon_pasientjournal.png
(07.08.2020)

Dei kommunale legekontora i Bremnes, Bømlo og Moster har gått over til kun å bruke HelseNorge.no som sin elektroniske tjeneste.

 

Helse Respons/SMS er ikkje lenger i bruk.

Opning nye krøllo_sks.jpg
(17.07.2020)

Regjeringa sine mellombelse forskriftene for kompensasjonsordningane for kultur, frivilligheit og idrett er klare. Ordninga omfamnar arrangement fram til 31. august.

TS-plan 2020-2024
(06.07.2020)

Kommunestyret i Bømlo vedtok i møte 22.06.2020 sak PS 67/20 Trafikksikringsplan for Bømlo kommune 2020-2024. Planen har vore behandla som ein kommunedelplan. Kommunestyret sitt vedtak kan ikkje påklagast.

Høyringsutkast planprogram KPA
(30.06.2020)

Kommunestyret har i møte 22.06.2020 sak 70/20 gjort vedtak om at framlegg til planprogram for rullering av kommuneplanen sin arealdel, KPA, vert lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. 

Kulturminneplan 2020
(30.06.2020)

Kommunestyret i Bømlo vedtok 22. juni 2020 at Kommunedelplan for kulturminne 2020-2032 vert lagt ut på offentleg høyring med frist for innspel 10. september 2020. 

Asfalteringsarbeid
(09.06.2020)

På Alvsvågsvegen har NCC Asfalt i dag hatt eit uhell ved at det vart lagt ut lim mykje lenger enn det som skulle asfalterast. 

Plankart Vestvik fritid og naust
(02.06.2020)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 18.05.2020 sak PS 43/20 vedteke reguleringsplan for fritidsbustader og naust 47/8 m. fl. Vestvik - planid 201615.

Austresjøen offentleg gjennomsyn
(18.05.2020)

Utval for areal og samferdsel har i møte 29.04.2020 sak 37/20 gjort vedtak om at framlegg til reguleringsplan for naust og tilkomstveg Austresjøen, Ådnanes, gnr. 115, bnr. 40 m.fl. (Planid 201904) vert lagt ut til offentleg ettersyn. Merknadsfrist er 5. august 2020.

Kartlegging viktige naturtypar
(11.05.2020)

Måndag 11. mai sende Bømlo kommune ut ein sms til delar av befolkninga på vegne av Fylkesmannen i Vestland. Det gjaldt kartlegging av viktige naturtypar i delar av Bømlo kommune.

Naustområde Klubben Alvsvåg
(16.04.2020)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 06.04.2020 sak PS 24/20 vedteke reguleringsplan for naustområde Klubben 110/6 mfl. Alvsvåg planid 201617.

NIF Vestland logo
(04.04.2020)

På grunn av koronasituasjonen vidareformidlar Bømlo kommune ei melding frå Noregs idrettsforbund.

Kulturminnefond ynskjer søknader
(25.03.2020)

Private eigarar av verneverdige kulturminner og friviljuge lag og organisasjonar kan søkje Kulturminnefondet om støtte til tiltak på kulturminne.

Bustadområde Kvernahaugen
(10.03.2020)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 10.02.2020 sak PS 12/20 vedteke reguleringsplan for bustadområde Kvernahaugen 109/17 m.fl. Svortland planid 201722.

Skogbu vedteken plankart
(21.02.2020)

Bømlo kommunestyre har i møte 10.02.2020 sak ps 11/20 i medhald av plan‐ og bygningslova §12‐3 vedteke privat detaljreguleringsplan for bustad, fritid‐ og naustføremål Skogbu 11/14 m.fl. Eikeland med planid 201802.

 

(14.01.2020)

Bømlo kommune legg ut planar til offentleg høyring og gir publikum høve til å nytta seg av svarmodulen Offentlege høyringar - svarskjema for å kome med innspel.

FV542 Notland-Mosterhamn
(10.01.2020)

Bømlo kommunestyre har i møte 30.09.2019 sak PS 75/12 i medhald av Plan- og bygningslova §12-3 vedteke Reguleringsplan for FV 542 Notland-Mosterhamn. Planid 201612. 

Verkstaden
(12.12.2019)

Kommunestyret vedtok samrøystes med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 privat detaljreguleringsplan for bustad, naust‐, næring og småbåtanlegg med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar, kai og flytebrygger på gnr. 151, bnr. 8 mfl. Kvernenes i Bømlo datert 24.09.2019 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Planomriss Børyvik
(28.11.2019)

På vegne av grunneigar Jarle Martinsen m.fl sender me med dette varsel om oppstart av detaljregulering for naust- og fritidsbustadområde Børøyvika gnr. 2, bnr. 108 m. fl. ved Bærøy i Bømlo kommune. Føremålet med arbeidet er å planleggja for utbygging av naust og hytter.

Annonse grunderplanar
(04.11.2019)

Tenkjer du på å starta opp med noko for deg sjølv? Då er kanskje "Frå idé til marknad"-samlinga med Innovasjon Norge og Atheno den 12. november i Viergo sine lokaler noko for deg.

Ei hand å halda i
(01.10.2019)

Sunnhordland interkommunale barnevernteneste har oppretta beredskapsvakt for barnevern. Beredskapsvakta kan kontaktast ved akutte hendingar, har tlf 91 91 44 30 og er open kvardagar 15.30-08.00 og heile døgnet helg- og heilagdagar.

Fellesannonse 11. september 2019
(10.09.2019)

 

 

Nytt skilt teknisk kundetorg opningstider
(09.09.2019)

Teknisk kundetorg i rådhuset har frå onsdag 11. september og ei tid framover nye opningstider. Opningstidene er frå kl. 09.00-11.30 og 12.00-14.00 mån-tys-tor-fre. Me held stengd kvar onsdag.

Tone Baugstø ny skule
(07.08.2019)

Skuleåret 2019-2020 startar torsdag 15. august for grunnskulane i Bømlo kommune. Rektor Tone Baugstø ved Rubbestadneset skule tek i mot elevane i nyoppussa lokaler og langt meir trafikkvennleg tilkomst.

sau på beite
(06.06.2019)

Søknadsfrist for å søkje kommunen om tilskot til spesielle miljøtitak i landbruket, forkorta til SMIL, er i år onsdag 19. juni.

Fylkesnestrøet oppstartsmelding
(05.06.2019)

I samsvar med § 12-3 i Plan- og bygningslova vedtok Utval for areal og samferdsle 22.05.2019 samrøystes at gnr. 113, bnr. 7 mfl. Fylkesnestrædet, Fylkesnes i Bømlo vert teke opp til regulering til fritidsbustadføremål med tilhøyrande trafikkareal, parkering, kaiar, småbåtanlegg og grøntområde. 

Oppstartsmelding Uren - Lykling 135_1
(15.05.2019)

I medhald av plan og bygningslova §12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr. 135 bnr. 1 m.fl., Lykling. (Planid: 201718)

Skogbrannhelikopter
(14.05.2019)

Tørke medfører monaleg auke i faren for brann i skog og anna utmark. Difor er det eit forbod mot bruk av open eld i heile landet i sommarhalvåret i skogen, på fjellet, på stranda, og ved naturområde som ikkje er innmark.

Lokale trafikksikringtiltak tilskotsmidlar
(12.04.2019)

Fylkestrafikksikringsutvalet i Hordaland disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikk-sikringstiltak innanfor haldningsskapande og førebyggjande arbeid. Kommunar, skular, barnehagar, lag, organisasjonar og foreiningar kan søkje om tilskot til gjennomføring av trafikantretta tiltak. Neste søknadsfrist er 1. mai!

Legepestrot
(11.04.2019)

 

 

Framside høyringsutkast kommunedelplan oppvekst
(11.03.2019)

Utval for oppvekst, kultur og idrett vedtok samrøystes i møte 5.03.2019 å leggja «Kommunedelplan for oppvekst 2019 – 2024» ut til høyring og offentleg ettersyn med høyringsfrist 26.04.2019.

Plankart off. gjennomsyn FV 542 Notland-Mosterhamn
(25.02.2019)

Statens vegvesen har laga framlegg til reguleringsplan for Fv 542 Notland-Mosterhamn. Utval for areal og samferdsel har i møte 30.01.2019 sak 4/19 gjort vedtak om å leggja saka ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 23. april 2019.

Temakafe kreftramma
(30.01.2019)

 

- Å hjelp(e) meg er første post på vårprogrammet 2019 til Temakafe Sunnhordland der forfattar Halvard Wiik deler sjølopplevde historiar. Temakafe Sunnhordland er eit tilbod for kreftramma og deira pårørande. Treffpunkt for born og unge mellom 6-16 år som har alvorleg sjukdom i familien eller som har opplevd at nokon som står dei nær er død har også starta opp.

Nærfriluftsliv_folkehelsefilmen HFK
(30.01.2019)

- Folkehelsearbeid skjer i alle sektorar i kommunen, om det gjeld helse, trafikktryggleik, turstiar, bustadfelt eller skulemiljø. For å vise dette litt betre deler me filmen frå Folkehelseringen i Hordaland fylkeskommune, seier folkehelsekoordinator Anne-Beth Njærheim i Bømlo kommune.

 

Erfaringskafe ved Helse Fonna Stord DPS
(30.01.2019)

Helse Fonna Stord DPS sin erfaringskafe 2019 har ope siste onsdag i kvar månad. Opningstider klokka 11– 13 i Aulaen v/ resepsjonen.

(17.01.2019)

Ordninga med lokal kontantstønad vart avvikla frå 01.01.2019.  2018 vil vere det siste året det er høve til å få lokal kontantstønad til barn frå to til tre år. Det er klart etter at kommunestyret den 04.12.2017 gjorde eit vedtak om å endra den lokale kontantstøtteordninga i Bømlo kommune.

(05.10.2018)

Neste runde med politiske utvalsmøter i Bømlo kommune er frå 11. til 22. oktober.  

Grindheimsvåg fritidsbustadar
(03.10.2018)

Kommunestyret har i møte 24.09.2018 med heimel i Plan‐ og bygningslova §12‐3 vedteke privat detaljreguleringsplan for fritidsbustader Grindheimsvåg gnr. 15, bnr. 106 og gnr. 14, bnr. 214 og 61 m.fl. i Bømlo datert 27.04.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

 

uten navn.png
(15.08.2018)

Retting av feil oppstartstidspunkt for SFO ved Foldrøy skule:

Rett oppstartstidspunkt skal vera  torsdag 16. august kl. 0700

 

detaljreguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavik 100/2
(02.07.2018)

Bømlo kommunestyre har i møte 18.06.2018 sak 84/18 i medhald av Plan- og bygningslova §12-3 vedteke reguleringsplan for utviding av industriområde Kvernavika gnr. 100, bnr. 2 m.fl. Økland.

Fritidsbustadområde Holmesjøen II 42/6 Holme
(02.07.2018)

Bømlo kommunestyre har i møte 18.06.2018 sak PS 82/18 i medhald av Plan- og bygningslova §12-3 vedteke privat detaljreguleringsplan fritidsbustader Holmesjøen II 42/6 Holme datert 19.03.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Langevåg Sæverudsøy næring- og fritidsbustader  98_2,5 og 51_201513_Plankart.jpg
(12.06.2018)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for næring- og fritidsbustader med tilhøyrande småbåtanlegg, parkering, badeplass og friområde på gnr. 98 , bnr. 5 og 51 Sæverudsøy i Bømlo datert 30.10.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 09.02.2018. 

Raunevarden aust_201609_Plankart.jpg
(12.06.2018)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for bustadområde Raunevarden aust gnr. 109, bnr. 633 m.fl. Svortland datert 12.07.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner. Reguleringsplan R‐119 Raunevarden vedteken i kommunestyret 10.11.2008 og sist endra 05.03.2014 vert oppheva for det området som vert omfatta av ny plan. 

Spissøy øvre endeleg_201409_Plankart.jpg
(12.06.2018)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustad‐ og naustområde gnr. 25, bnr. 14 og 15 m.fl. Spissøy øvre datert 05.04.2018 med tilhøyrande regulerings-føresegner. Reguleringsplan R‐40 Spissøy Øvre vedteken i kommunestyret 05.12.1983 vert oppheva ogerstatta av ny plan privat detaljreguleringsplan Spissøy Øvre gnr. 25, bnr 14 og 15 m.fl. planid 201409. 

Sethaugen endeleg_201405_Plankart.jpg
(12.06.2018)

Kommunestyret vedtok med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for bustadområde Sethaugen gnr. 113, bnr. 5 m.fl. Fylkesnes datert 09.04.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner. 

Bømlo kommunestyremøte
(08.05.2018)

Måndag 14. mai er det kommunestyremøte med budsjettsamling slik at møtet startar klokka 13.00. Ordinært kommunestyremøte startar klokka 18.00. Møtet er ope for publikum og vert overført på kommunen sitt direkte nett-tv. 

Veteransamling 8. mai 2018
(08.05.2018)

 

 

Øyjordsvik II oppstart
(16.04.2018)

I medhald av plan og bygningslova §12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med privat detaljreguleringsplan for bustadområde Øyjordsvika II, 14/187 og 12/18 m.fl., Grindheim og Espeland, planid: 201723. Merknadsfrist er innan 26.05.2018.
 

Lønningsneset 51_5 m.fl. Bømmelhamn planid 201614 -201614_Plankart.jpg
(12.04.2018)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustad‐ og bustadområde Lønningsneset gnr. 51, bnr. 5 m.fl. Bømmelhamn i Bømlo datert 12.02.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner. 

Klubbo 66-20 m.fl. Goddo
(12.04.2018)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 privat detalj-reguleringsplan for naust‐og fritidsbustadområde med tilhøyrande småbåtanlegg, kai, tilkomstveg, parkeringsareal og friområde på gnr. 66 , bnr. 20 m.fl. Klubbo på Goddo i Bømlo datert 02.10.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 29.01.2018. Reguleringsplan FV 18 Goddebrua – Austvik vedteken i kommunestyret 12.11.2012 vert oppheva for det området som vert omfatta av ny plan. 

Bøvågen 14-10 m.fl. Grindheim øvre
(12.04.2018)

Kommunestyret vedtok med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 endring, E1, i detaljreguleringsplan for fritidsbustader og naustområde Bøvågen gnr. 14, bnr. 10 m.fl. Grindheim øvre i Bømlo datert 15.01.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner datert 15.01.2018.

Vatn Siggjo
(12.04.2018)

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld og dei som er små, til dømes ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.

Vaksinering
(22.03.2018)

Helsemynde i Norge oppmodar nå alle som ikkje er vaksinerte om å vaksinere seg mot meslinger. Dette gjeld personar som ikkje har følgt vaksinasjonsprogrammet og tatt MMR-vaksine (der meslinger er ein del). Det gjeld òg personer fødd mellom 1960 og 1969 som ikkje veit om dei har hatt meslinger, og som ikkje er vaksinerte.

Karihavet fritidsbustader
(26.02.2018)

Kommunestyret vedtok med heimel i Plan‐ og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustadområde Karihavet gnr. 101, bnr. 13 m.fl. Meling i Bømlo datert 07.11.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Oppstartsmedling Dahlaneset 22/25 m.fl
(26.02.2018)

I samsvar med plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS på oppdrag for Moster Partner AS, set i gang arbeid med detaljregulering/reguleringsendring for eige-domen gnr. 22 bnr. 25 m.fl., Dahlaneset, Mosterhamn austre, Bømlo kommune (planid: 201603). 

Ringar
(26.01.2018)

Bømlo kommune har tilbod om vigsel til eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg og som fyller vilkåra for å gifta seg her, på vyrkedagar mellom kl 08.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale.

 

Skyss bussar
(12.01.2018)

Rådmann Geir E. Aga opplyste i kommunestyremøte før jul at folkemøtet med Skyss om rutetilbodet skulle vere  torsdag 18. januar 2018 i Kulturhuset. Grunna sjukdom må dette møtet avlysast. Det vil kome ny informasjon ved eit seinare høve.

 

Gebyrkunngjeringar 2018
(03.01.2018)

 

 

Arbeidsområde Sirkusplassen - oversikt
(02.01.2018)

Det vil frå  onsdag 3. januar 2018 bli utført ein del omlegging/oppgradering av Sirkusplassen ved Bremnes nye ungdomsskule og Svømmehall / Idrettshall. Ingen bilar/bussar skal inn på Sirkusplassen i denne perioden som arbeidet pågår. Me ber om at alle tar omsyn til arbeidet som skal pågå i området.

(22.11.2017)

Frå 9. april 2018 vert det innført nye ordningar i SIM – kommunane. Dei nye ordningane vil ikkje medføre auke i gebyret. 

Telltur 2017
(16.11.2017)

447 registrerte deltakarar i TellTur har minst ein tur i Bømlo dette året. 58 av desse har gått alle 13 turane (ein eller fleire gonger). Svært mange av deltakarane er turgåarar frå andre kommunar som tek turen til den vakre øya vår. 

Molo Espevær_Situasjonsplan
(24.10.2017)

 

Kystverket skal reparere/forsterka moloen mellom Ådnesøya - Hilljesvika på Espevær. 

Bustadfelt Kvernahaugen
(17.10.2017)

Kommunestyret har med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 samrøystes vedteke privat detaljreguleringsplan for bustadområde Kvernahaugen gnr. 101, bnr. 12 m.fl. på Meling datert 06.02.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner. Ny veg i bustadfelt får namnet Kvernahaugen.

Fellesannonse 11. oktober 2017
(09.10.2017)

Veke 41 og 42 er politiske møteveker for formannskap og hovudutvala. Me minnar og om frist for å nominera kandidatar til Eldsjelprisen 2017 som er 1. november. 

Grindheimsvåg - utvida planområde.
(08.09.2017)

I samsvar med plan- og bygningslova S 12-8 vert det med dette meldt om oppstart av detaljregulering for Grindheimsvåg, gnr/bnr 15/106, 14/214 og 61 m.fl., Bømlo kommune (PlanlD: 201402). Høyringsfristen er 20.10.20017.

KID-kurs september 2017
(16.08.2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skulestart 2016
(16.08.2017)

Velkommen til nytt skuleår! Grunnskulane i Bømlo startar opp onsdag 16. august.

 

Naustområde Ramsneset gnr. 82, bnr. 40 m.fl. Rubbestadneset 201510_Illustrasjon.jpg
(17.07.2017)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 privat detaljreguleringsplan for naustområde Ramsneset gnr. 82, bnr. 40 m.fl. Rubbestadneset revidert 26.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 26.10.2016. Reguleringsplanen er rettsleg bindande utan stadfesting frå statleg styresmakt.

KULLESEIDKANALEN  GNR.4, BNR.156 _ 17421-04-RP002-planomriss.jpg
(17.07.2017)

I medhald av Pbl §12-14 gav eit samrøystes Utval for areal og samferdsel løyve til Nordbohus Idealhus AS til oppstart av arbeid med endring/utviding av reguleringsplan for gnr.4 , bnr.156 ved Kulleseidkanalen som omsøkt. 

Oppstartsrmelding Lyklingsjøen
(19.06.2017)

På vegne av grunneigar Roald Hope m.fl varslar Planlegg Bømlo AS oppstart av detaljreguleringsplan for fritidsbustader på gnr./bnr. 136/6 og 80 m.fl, planid 201616 ved Lyklingsjøen.

Skineset fritidsbustader Rolfsnes
(01.06.2017)

Kommunestyret vedtok 22.05.2017 med heimel i Plan‐ og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustader for området på gnr. 76, bnr. 1, Skineset på Rolfsnes i Bømlo revidert 31.08.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 06.09.2016. Reguleringsplanen er rettsleg bindande utan stadfesting frå statleg styresmakt.

Kommunestyret i Bømlo
(23.05.2017)

I veke 22 og 23 vert dei siste møta før sommarferien i politiske utval halde. Møta er opne for publikum.

Strandforsøpling
(12.04.2017)

Bømlo kommune er medlem i Friluftsrådet Vest i Sunnhordland og planlegg ein strandryddeaksjon på datoane 28.04 til 02.05.17 der kommunen ved ordførar Odd Harald Hovland oppmodar alle til å delta.

Sønstabøvåg 104 - 5
(07.04.2017)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 privat detaljreguleringsplan for fritidsbustad‐ og naustområde med tilhøyrande småbåtanlegg, kai, trafikkareal og parkeringsplassar på gnr. 104, bnr. 5 m.fl. i Sønstabøvåg i Bømlo datert 27.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

(06.04.2017)

Mattilsynet har sendt ut pressemelding med oppmoding om hjelp til overvaking av fugleinfluensa då trekkfuglane frå Sentral-Europa no kjem til Norge. Folk som ferdast langs sjø og vatn og våtmarksområder må informera Mattilsynet ved funn av sjuke eller døde fuglar. Typen av fugleinfluensa som herjer i Sentral-Europa er ikkje farlig for menneske, men er dødelig for både ville og tamme fuglar.

Akvakultur Andal - Feøy
(23.03.2017)

NRS Feøy AS søkjer om utviding av lokalitet for oppdrett av laks og aure ved Andal.

 

Karihavet - 201607
(20.03.2017)

Framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustadområde Karihavet 101/13 m.fl. Meling planid 201607 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 8. mai 2017 etter vedtak i Utval for areal og samferdsel 08.03.2017 sak 21/17. 

Kvednahaugen - 201308
(20.03.2017)

Utval for areal og samferdsel har i møte 08.03.2017 sak 22/17 gjort vedtak om at privat detaljreguleringsplan
for bustadområde 101/12 m.fl. Meling planid 201308 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 8. mai 2017.

Planskildring FV541 Sakseid-Hestaneset
(03.03.2017)

Bømlo kommunestyre har i møte 13.02.2017 SAK 4/17 i medhald av Plan- og bygningslova § 12-3 vedteke reguleringsplan for FV 541 Sakseid-Hestaneset. Det er gjort ein teknisk endring i plankartet ved at manglane siktsoner er lagt inn. Det same er avkjørsel til gnr.5,bnr.4. Opplistinga i §1 i reguleringsføresegnene retta opp.

Plankart Øyersberget
(01.03.2017)

Detaljreguleringsplan for fritidsbustader Øyersberget 59/122 og 123 m.fl. Vorlandsvåg planid 201604 er vedteken av kommunestyret 13. februar 2017.

Berit Morlandstø_ verksemdleiar tenestekontoret.jpg
(10.02.2017)

Det er gjort ei lovendring som presiserer retten til opphald i sjukeheim eller tilsvarande bustad særleg tilrettelagt for heildøgnstenester, kriterier og ventelister, gjeldande frå 17.06.16. Bømlo kommune sender med dette ut førehandsvarsel om oppstart av arbeidet med kommunal forskrift for rett til opphald i sjukeheim m.m.

 

Budsjettframside 2017
(18.01.2017)

Bømlo kommunestyre vedtok budsjettet for 2017 og velferdsplan 2017-2020. Dei fastsette også samrøystes 2017-årsavgiftene for feiing og tilsyn, slam og renovasjon. Gebyr for vatn og avlaup, oppmåling, deling, byggjesak, plansak og kommunal kaileige vart også vedtekne

SvarUT
(02.01.2017)

Bømlo kommune ynskjer å kommunisera på nett med innbyggjarar og verksemder/organisasjonar i kommunen.

Ørevik - 201511_Plankart.jpg
(19.12.2016)

Privat detaljreguleringsplan for naustområde med tilhøyrande småbåtanlegg, kai, flytebrygge og parkeringsareal på gnr. 33, bnr. 47 og 48 m.fl. Ørevik, Foldrøyhamn i Bømlo datert 04.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 18.10.2016 vart samrøystes vedteke av kommunestyret 5.12.16.

Kruneneset - 201505_Plankart.jpg
(19.12.2016)

Privat detaljreguleringsplan for fritidsbustader og naustområde med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsareal og småbåtanlegg på gnr. 64, bnr. 1 m.fl. Kruneneset på Goddo i Bømlo datert 25.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 25.10.2016 vart samrøystes vedteke av kommunestyret 5.12.16.

 

Brandasund næringsområde
(19.12.2016)

Privat detaljreguleringsplan for næringsområde Brandasund gnr. 155, bnr. 24 og 28 m.fl. datert 04.05.16 og med reguleringsføresegner datert 15.09.16. vart samrøystes vedteke av kommunestyret 5.12.16.

Vedtekne reguleringsplanar desember 2016
(14.12.2016)

I siste kommunestyremøte før jul vart tre reguleringsplanar vedtekne. Det gjeld næringsområde Brandasund gnr. 155, bnr. 24 og 28 m.fl. planid 201503, fritids- og naustområde Kruneneset gnr. 64, bnr. 1 m.fl. på Goddo planid 201505 og naustområde Ørevik gnr. 33, bnr. 47 og 48 m.fl. Foldrøyhamn planid 201511.

 

(07.12.2016)

Høyringsutkast - Planprogram kommunedelplan oppvekst 2017-2021 er vedteke lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 21. desember 2016.

Kvednahaugen
(05.12.2016)

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS  på oppdrag for Bømlo Mesterbygg AS, set i gong arbeid med detaljregulering for Kvednahaugen, del av gnr.101 bnr.12 m.fl., Meling, Bømlo kommune (PlanID: 201308).
 

Holmesjøen II
(01.12.2016)

I samsvar med §12-8 i plan-og bygningslova, og etter vedtak i Utval for areal og samferdsel, Bømlo kommune, 16.11.16, vert det med dette meldt om oppstart av detaljert reguleringsplan for fritidsbustader Holmesjøen II, del av gnr. 42 bnr. 6, Holme, planid 201613 i Bømlo kommune.

Verkstaden Kvernenes
(29.11.2016)

I samband med Plan- og bygningslova §12.1 og §12.8 varslast det hermed om oppstart av privat reguleringsarbeid forbustad, naust- og næring Verkstaden Kvernenes 151/8 m.fl. planid 201605.

Sønstabøvåg 104 - 5
(28.11.2016)

Utval for areal og samferdsel har i møte 16.11.2016 sak PS 144/16 vedteke å leggje ut framlegg til detaljreguleringsplan for naustområde Sønstabøvåg gnr. 104, bnr. 5 m.fl. Sønstabø i Bømlo datert 27.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner til offentleg gjennomsyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10.

Ramsneset naustområde revidert
(24.11.2016)

Utval for areal og samferdsel har i møte 16.11.2016 sak PS 147/16 vedteke å leggje ut framlegg til revidert detaljreguleringsplan for naustområde Ramsneset gnr. 82, bnr. 40 m.fl. Rubbestadneset i Bømlo datert 26.10.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner til offentleg gjennomsyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12‐10.

Tressvik - endra plankart
(14.11.2016)

Bømlo kommunestyre oppheva kommunestyrevedtaket av 20.06.2016 i sak PS 62/1 og tek klagen frå Tony Andre Bang Hidle til fylgje. Kommunestyret vedtok med heimel i Plan‐ og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for bustad‐ og fritidsbustadområde Tressvik gnr. 14, bnr. 27 m.fl. i Grindheimsvåg datert 13.09.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner.

Straumen II - erstattar
(14.11.2016)

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan‐ og bygningslova §12‐3 privat detaljreguleringsplan for omregulering av naust til fritidsbustad i hyttefelt Straumen 2, erstattar delar av R‐116, gnr. 94, bnr. 377 og 378 samt delar av gnr. 94, bnr. 6 Straumen i Bømlo datert 04.02.2016 med tilhøyrande reguleringsføresegner revidert 21.09.2016.

Framside rådmannsforslag budsjett 2017
(09.11.2016)

"God folkehelse – grunnlag for Det gode liv" er tittelen på rådmann Geir E. Aga sitt framlegg til budsjett 2017 - Velferdsplan 2017-2020 som vart lagt fram i Kulturhuset i dag klokka 10.00. Formannskapet skal handsama budsjettframlegget 15. november og gje innstilling til kommunestyret som gjer endeleg vedtak i budsjettmøtet 12. desember.

Vedtekne reguleringsplanar november 2016
(09.11.2016)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 31.10.2016 sak PS 98/16 og 99/16 vedteke reguleringsplan for bustadområde Kattaholet gnr. 83, bnr. 37 m.fl. i Rubbestadneset planid 201407 og reguleringsplan for bustad- og fritidsbustadområde Tressvik gnr. 14, bnr. 27 m.fl. i Grindheimsvåg planid 201509. 

Kattaholet bustadområde
(09.11.2016)

Kommunestyret i Bømlo har i møte 31.10.2016 sak PS 98/16 og 99/16 vedteke reguleringsplan for bustadområde Kattaholet gnr. 83, bnr. 37 m.fl. i Rubbestadneset planid 201407. 

HPV-vaksine
(02.11.2016)

 Alle kvinner fødd i 1991 og seinare får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine). Vaksinen er tilrådd unge kvinner for å førebyggje livmorhalskreft og førestadium til livmorhalskreft forårsaka av HPV-infeksjon. Kvinner i målgruppa som bur eller oppheld seg i Bømlo kommune vil få tilbod om vaksinasjon ved Bremnes  helsestasjon.

KST-møte 31.10.16
(26.10.2016)

Bømlopakken II med bomring i Svortland sentrum står på sakskartet til kommunestyret som har møte i storsalen i Bømlo kulturhus måndag 31. oktober kl. 18.00. Dette møtet vert ikkje direkteoverført på våre nettsider, men er sjølvsagt ope for publikum.

Norges Vel grunderpris 2017
(14.10.2016)

Norges Vel etterlyser kandidatar til Gründerprisen 2017. Kjenner du nokon som har gjort ein spesiell innsats i eige lokasamfunn, organisasjon eller bedrift? Fristen for å melda inn kandidatar du meiner fortener denne prisen er 15. november 2016.

Øyersberget fritidsbustadar
(11.10.2016)

Framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustader Øyersberget 59/122 og 123 m.fl. Vorlandsvåg med planid 201604 er vedteken lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 26.11.2016.

Kart Fv.23 Tverråna - Alvsvågkrysset
(19.09.2016)

Statens vegvesen og Hordaland fylkeskommune skal i samarbeid med Bømlo kommune i gang med å lage ein detaljreguleringsplan Fv.23 Tverråna-Alvsvågkrysset.

Bøvågen Mosterhamn - endring
(14.09.2016)

Framlegg til endring i detaljreguleringsplan for fritidsbustader og naust Bøvågen gnr. 14, bnr. 10 m.fl. Mosterhamn i Bømlo datert 06.11.2015 med tilhøyrande reguleringsføresegner vert i medhald av plan‐ og bygningslova §12‐10 vedteke utlagt til offentleg gjennomsyn.

Gamlestraumen Steinsvåg
(07.09.2016)

Revidert varsel om oppstart av detaljregulering for Gamlestraumen, Steinsvåg, g.nr 124, b.nr 4, 60 m.fl.

Møteplass A
(30.08.2016)

«Møteplass A» er eit tilbod til personar som no går ledige men som kan tenkje seg å starta eiga bedrift. Atheno held første samling i Kunnskapshuset på Stord torsdag 1. september.

Hefte om blågrønnalger
(19.08.2016)

BVA har vore på ein vernerunde og oppdaga då eit grønt lag i ei bukt i Storavatnet. I oktober i fjor vart det åtvara mot oppblomstring av blågrønnalger i Storavatnet. Då dette er årstida for slik oppblomstring går kommuneoverlegen no ut med ei generell åtvaring.

Skulestart 2016
(17.08.2016)

Torsdag 18. august startar grunnskulane i Bømlo opp skuleåret 2016-2017. Me ynskjer alle våre vel 160 nye førsteklassingar særskild velkomen. Under finn de oppstartstidspunkt for dei ulike skulane.

Solarium -.jpg
(27.07.2016)

Alle som tilbyr bruk av solarier skal frå 1.1.2017 ha eit tilfredsstillande system for alderskontroll og skal vere registrerte hjå Statens strålevern. Frå 1. januar i år vart det også krevd at ansvarleg for dagleg drift av solariet samt tilsette med kundekontakt skal ha bestått kunnskapsprøva "Solarieprøven".

St. Hans bål
(13.06.2016)

Brannsjefen har no oppheva totalt bålforbod i heile kommunen. 

Politiske møter i mai 2016
(26.05.2016)

Formannskapet har møte tysdag 31. mai der mellom anna høyringsuttale om skulebruksplanen til Hordaland fylkeskommune 2017-2030 og skjenkeløyve til Gamleposten 5444 på Espevær står på dagsorden. Det vert også eigarsamtalar med Viergo, BVA og BKE. Hovudutvala og naturbruksutvalet held også møter komande veke. Møta er opne for publikum.

Legeferie 2016
(26.05.2016)

Her finn du informasjon om legane si ferieavvikling denne sommaren. Hugs å tinga medisin i god tid før fastlegen din går på ferie.

Næringsrapport skatt til infoskjerm.jpg
(23.05.2016)

Næringsrapport skatt er eit av Skatteetaten sine tiltak for forenkling for næringslivet. Skatteetaten tilrår at næringsdrivende tek i bruk Næringsrapport skatt i år, dersom denne passar for bedriften. 

Aravikjo i Ytre Håvik
(10.02.2016)

Melding om oppstart av detaljert reguleringsplan for Aravikjo, Ytre Håvik, gm. 8 bm. 67 m.fl. Planområdet utgjer i alt ca. 28 da. på land og i sjøen. Merknadsfrist er seks veker. 

Flyktningar i Colombia
(20.01.2016)

Det har synt seg eit stort behov for informasjon i kommunane i samband med asyl- og flyktningesituasjonen landet no står ovanfor. 

Fortau Idrettsvegen Leite Aust - oversiktskart
(25.09.2015)

Utval for areal og samferdsel har i møte 02.09.2015 sak PS 135/15 gjort vedtak om at reguleringsplan for fortau Idrettsvegen Aust, gnr. 109, bnr. 2, 268, 341, 347 m.fl., Leite (Planid 201413) vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10. 

Tressvik
(17.06.2015)

Med heimel i plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS  på oppdrag for Emma Løkling m.fl. set i gong arbeid med detaljregulering for bustad- og fritidsområde Tressvik, gnr.14 bnr. 27 m.fl., Bømlo kommune. 

(02.06.2015)

Bømlo legekontor er for tida uten lege. Det vil vera sjukepleiar tilstades kvar mandag og onsdag - utanom i perioden 6. juli - 2. august. Ved behov for legetime, ta kontakt med Bremnes legesenter på tlf.nr. 53 42 33 11.

Svartabrotet naustområde
(11.02.2015)

Med heimel i plan- og bygningslova § 12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS  på oppdrag for Odvar og Gro Grindheim, set i gong arbeid med detaljregulering for Svartabrotet, del av gnr. 14 bnr. 38, Grindheimsvåg, Bømlo kommune.

Nytt næringsområde Hollundsdalen
(23.01.2015)

Reguleringsplan for nytt næringsområde i Hollundsdalen del av gnr. 87, bnr. 3 planid 201411 vart vedteke av kommunestyret 8. desember 2014 i sak PS 104/14.

Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering