Beredskap vinteren 2017-2018

Bømlo kommune har vinterberedskap i perioden 01. november – 31. mars. Det er 4 tilsette som til ei kvar tid har vakt og kor fleire kan bli kalla inn ved behov.

Snøbrøyting veg - Klikk for stort bilete

Kontaktliste for vinterberedskap 2017/2018 (PDF, 347 kB)

 

Snø/nedbør eller glatte vegar kjem ofte overraskande, og det medfører mange førespurnader til kommunen.

Teknisk drift har følgjande rutinar og prioriteringar ved brøyting og strøing:

1. Kommunale hovudvegar, skulevegar og institusjonsvegar

2. Busslommer, sykkel- og gangstiar

3. Hovudvegar til og i kommunale bustadfelt


Førespurnad kvardagar frå kl. 07:00 – 15:00: tlf. 53 42 31 43

Førespurnad etter kl. 15.00 og i helg: vakttlf. 913 30 814

Førespurnad riks-/fylkesvegar: Statens vegvesen på tlf. 175

 

VINTERVEDLIKEHALD FELLES PRIVATE VEGAR

Bømlo kommune har gjennomført ei registrering av kommunale og private vegar. I kommunen er det mange privat utbygde bustadfelt der eigar ikkje har søkt kommunen om overtaking av veg til kommunalt vedlikehald. Det medfører at det pr. dags dato er vegeigar som har ansvaret for vinter-vedlikehaldet på desse vegane. Ved vår gjennomgang har teknisk drift oppdaga at fleire av desse vegane er blitt brøyta av kommunen dei siste åra.

Utval for Areal og Samferdsel gjorde den 24.11.2010, sak PS 105/10, samrøystes vedtak:

Utviding av brøyterodene til også å gjelda private fellesveger, er ikkje tilrådeleg med dei ressursane som er stilt til rådvelde.”

 

Likevel, ved ledig kapasitet og etter avtale med grunneigaren kan private område  også brøytas og strøas mot rekning. Ved spørsmål ta kontakt med arbeidsleiar for «Grønt og Samferdsel» ved teknisk drift.

Lurar du på om din veg er privat? Sjå her (PDF, 51 kB)!

.

Brøyting av snø inn på privat eiendom
Ved store snøfall settes et stort apparat i sving for å holde vegnettet åpent. Selv om det tilstrebes at brøyting og fresing av snø utføres på en slik måte at det ikke medfører urimelige konsekvenser for tilstøtende grunneiere vil arbeidet noen ganger medføre at snø brøytes eller freses inn på privat grunn.

Det at snø kommer inn på eiendom som følge av brøyting/fresing av offentlig veg/trafikkareal er som klar hovedregel innenfor tålegrensen etter nabolovens bestemmelser, med mindre brøytingen/fresingen foregår på en uforsvarlig og etter omstendighetene lite hensynsfull måte.

I perioder med uvanlig stort snøfall vil tålegrensen for påførte ulemper etter naboloven kunne utvides – dvs jo mer snø som faller og må flyttes/fjernes fra vegområdet av hensyn til vegtrafikken, trafikksikkerhet og fremkommelighet, desto større ulempe må naboer til veg måtte tåle som følge av brøyting/fresing. Det forholdet at snø som kommer inn i hager og innkjørsler kan inneholde strøsand eller salt, må også anses å ligge innenfor tålegrensen etter naboloven.

Lovlighetsvurderinger fra Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet
Lovlighetsvurderingen av veimyndighetenes rett til å brøyte/frese inn på privat eiendom er skissert i brev fra Statens vegvesen Vegdirektoratet til Statens vegvesen Oppland av 10. februar 1989. Her fremgår:

"Vegdirektoratet antar at en må anvende de samme rettslige prinsipper ved vurdering av ulemper ved snøbrøyting som for andre ulemper i forbindelse med vei. Ulemper som følge av normal snøbrøyting på offentlig vei, herunder snøopplag på private naboeiendommer, er gjennomgående forhold veiens oppsittere erstatningsfritt må finne seg i. Dette har vært praktisert over landet i alle år. Selv om forholdet fra tid til annen har vært påklaget, er en ikke kjent med at det har vært bestridt at det er lovlig adgang til å foreta snøbrøyting på denne måten. Resonnementet er blant annet at veiens naboer også har fordel av veien og at denne holdes oppe vinterstid, og det må av denne grunn kreves særskilte eller betydelige ulemper før ansvaret utløses fra veiholder. Nøyaktig hvor tålegrensen går kan være vanskelig å fastsette, men enkelte holdepunkter kan angis". I samme brev fremgår også: "At ulemper som følge av normalt vintervedlikehold må tåles uten erstatning, innebærer at det heller ikke utløser ansvar om snøen er sand- eller saltblandet".

I tillegg vises til Samferdselsdepartementets brev av 9. desember 1969 til vegsjefen i Hordaland
"Med enkelte unntak blir offentlige veier brøytet for snø. Dette medfører at snøen blir brøytet inn over private avkjørsler. Vanligvis strekker den offentlige veigrunnen seg ikke så langt at man unngår å brøyte snøen inn på de tilstøtende eiendommer. Dette er forhold som man må regne med ved avståelse av grunn til offentlige veiformål. Ved ekspropriasjon eller frivillig avtale om vederlaget for grunnavståelse forutsettes det tatt hensyn til ulemper som følge av dette. Er grunn avstått uten vederlag, må man gå ut fra at også ulempene ved forsvarlig snøbrøyting er godtatt dersom det ikke er tatt uttrykkelig forbehold på dette punkt".

Publisert av Simon Knutsson Sortland. Sist endra 03.01.2018
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 43
Mobil:
953 64 698
Tittel:
leiar
Bunnhjørne
 
Login for redigering