Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Fritidsbustadar på Øyersberget - offentleg gjennomsyn

Framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustader Øyersberget 59/122 og 123 m.fl. Vorlandsvåg med planid 201604 er vedteken lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 26.11.2016.

Detaljreguleringskart Øyersberget G.nr 59, b.nr 1, 119, 120, 121, 122 og 123. (Akvator) - Klikk for stort bilete

Utval for areal og samferdsel har i møte 05.10.2016 sak PS 129/16 gjort vedtak om at framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustader Øyersberget 59/122 og 123 m.fl. Vorlandsvåg planid 201604vert lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10.


Fritidsbustadar

Føremålet med reguleringsplanen er å regulere sju fritidsbustader med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsareal og småbåtanlegg. Planområdet ligg i Vorlandsvåg på Langevåg og er på ca. 9,9 daa.

 

Følgjebrev (PDF, 161 kB)

Føresegner (PDF, 498 kB)

Planomtale (PDF, 829 kB)

Plankart (PDF, 462 kB)

ROS-analyse (PDF, 353 kB)

Vedtak off. høyring (PDF, 325 kB)

Kart kommuneplan (PDF, 121 kB)

Kartoversikt (PDF, 363 kB)

 

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus i tida 15.10.2016 til 26.11.2016.

 

Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 26.11.2016.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

Sist endra 11.10.2016
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering