Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Fritidsbustadområde Karihavet - offentleg gjennomsyn

Framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustadområde Karihavet 101/13 m.fl. Meling planid 201607 vert lagt ut til offentleg gjennomsyn med merknadsfrist 8. mai 2017 etter vedtak i Utval for areal og samferdsel 08.03.2017 sak 21/17. 

Illustrasjonsplan fritudsbustadområde karihavet på Meling. Kart. (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete

Framlegg til privat detaljreguleringsplan fritidsbustadområde Karihavet 101/13 m.fl. inneheld framlegg om 12 fritidsbustader med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsareal og småbåtanlegg. Ein liten del av området omfattar eitt eksisterande naust. Planområdet ligg på Meling og er på ca. 9,8 daa. 

 

Følgjebrev (PDF, 161 kB)

Føresegner (PDF, 639 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 750 kB)

Kart kommuneplan (PDF, 92 kB)

Kart oversikt (PDF, 549 kB)

VA-skisse (PDF, 665 kB)

Illustrasjon (PDF, 372 kB)

Vedtak offentleg høyring (PDF, 309 kB)

Kunngjering offentleg ettersyn (PDF, 64 kB)

 

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus i tida 22.03.2017 til 08.05.2017.

 

Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller på postmottak@bomlo.kommune.no innan 08.05.2017.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

Sist endra 21.03.2017 08:40
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering