Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Kommunestyremøte og budsjettsamling

Måndag 14. mai er det kommunestyremøte med budsjettsamling slik at møtet startar klokka 13.00. Ordinært kommunestyremøte startar klokka 18.00. Møtet er ope for publikum og vert overført på kommunen sitt direkte nett-tv. 

Kommunestyret i møte. (Bømlo kommune) - Klikk for stort bilete

Open talarstol - spørsmål må meldast inn til postmottak@bomlo.kommune.no kl. 12.00 dagen før.


Følg kommunestyremøtet direkte på nett.


Saksdokumenta er tilgjengeleg også i Fellessekretariatet

 

Til dagsorden:
Kl. 13:00 – 16:00 Budsjettmøte
Kl. 16:00 – 17:00 Matpause
Kl. 18:00 Informasjon om Bømlo Teater ved Øystein Kausrud
Open talarstol
Behandling av saker

 

SAKSNR: INNHOLD:
PS 39/18 Referatsaker
PS 40/18 Meldingssaker
ME 3/18  Forlenga prøveperiode i statlege planretningsliner for differensiert forvaltning av strandsona langs sjøen
PS 41/18 IA-rapportering
PS 42/18 Forvaltningsrevisjon innan psykososialt skulemiljø og leseopplæring i skulen
PS 43/18 Omlegging av takst og rabattsystemet i Bømlopakken
PS 44/18 Forskottering av statlege midlar for realisering av fiskerihamn Langevåg
PS 45/18 Utvida kostnadsramme for utgraving av kulturminne i Hovlandshagen/frigjering av areal for Bømlo fiskerihamn
PS 46/18 Reparasjon/oppgradering av avgrensa del av Leitevegen - kommunal veg ved Salamonskogen barnehage/Sentralidrettsanlegget
PS 47/18 Hordfast AS – invitasjon til ein retta aksjeemisjon ved utviding av selskapet sin aksjekapital med offentleg medeigarskap
PS 48/18 Utviklingsplan for Helse Fonna HF – høyringsuttale
PS 49/18 Avvikshandsaming - avvik 2017
PS 50/18 Kartlegging av kommunar som ønskjer å delta i prøveordning med å overta ansvaret for den offentlege tannhelsetenesta
PS 51/18 Klage på pålegg om grunnundersøking massedeponi 97/4 m.fl Søvold
PS 52/18 Retningsliner for disponering av havbruksinntekter
PS 53/18 Privat detaljreguleringsplan for bustadområde 109/633 Raunevarden aust planid 201609
PS 54/18 Privat detaljreguleringsplan næring- og fritidsbustader Langevåg Sæverudsøy 98/2,5 og 51 planid 201513
PS 55/18 Privat detaljreguleringsplan for bustadområde Sethaugen 113/5 Fylkesnes planid 201405
PS 56/18 Privat detaljreguleringsplan for fritidsbustader og naust Spissøy øvre 25/14,15 m.fl. erstattar r-40 planid 201409
PS 57/18 Utpeiking av styremedlemmer til BVA AS og val av ny politisk representant til styringsgruppa for kommuneplan
PS 58/18 Suppleringsval - medlem i Utsmykkingsfondet
PS 59/18 Fritak frå politisk verv - Tilla Elisabeth Instefjord (A)
PS 60/18 Spørsmål og interpellasjonar
FO 2/18 Interpellasjon frå Frank Schmidt (V)

Sist endra 08.05.2018 14:27
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 30 22
Mobil:
959 02 246
Tittel:
avdelingsleiar/formannskapssekretær
Bunnhjørne
 
Login for redigering