Mostraspelet - I slik ei natt premiere

Prosjektleiar til forprosjekt om eit riksjubileum 2024 med sentral markering på Moster i eit engasjement frå 01.03 og fram til 01.07.18 i inntil 40% stilling. 

Trolla på Våge skule

Frå 01.05.18 er det ledig 100% stilling som rektor ved Våge skule. Skulen er i dag femdelt og har ein merkantil ressurs på ca. 35 %. Kommunen er organisert som ein to-nivå kommune, der rektor har vide fullmakter og stort ansvar. 

Dialogmøte med aktivitetstips

Ordførar Odd Harald Hovland ønska velkommen ved å framheve viktigheita av lag og organisasjonar sitt arbeid og dermed bidrag til at folk lever gode liv i sine nærmiljø. - Kommunen må vere ein tilretteleggar både for desse og for næringslivet, sa han til dei vel 60 frammøtte på kommunen sitt årlege dialogmøte med lag og organisasjonar nyleg.

Sommarvikar 2018 bioingeniør

 

 

Tid for å søkje om sommarjobb eller lærlingekontrakt. Bømlo kommune har mykje spanande å by på.

Gutar på kjelke

I samarbeid med Folkehelseinstituttet gjennomfører Hordaland fylkeskommune no ei stor folkehelseundersøking. I første omgang er 2000 hordalendingar inviterte via SMS eller e-post. 

Ringar

Bømlo kommune har tilbod om vigsel til eigne innbyggjarar og personar som ikkje er busette i Noreg og som fyller vilkåra for å gifta seg her, på vyrkedagar mellom kl 08.00 og 15.00. Kommunestyresalen skal nyttast som vigslingslokale.

Inspirasjonsseminar_plenumsdiskusjon_2018-01-16 14.42.38_SKS.jpg

"Det gode liv for alle" er ein målsetnad når Bømlo kommune no har starta opp arbeidet med ny kommuneplan for 2018-2048. Samfunnsdelen vert uhyre viktig og førande i arbeidet også for arealdelen. Tysdag 16. januar var politikarar og tilsette samla i kommunestyresalen til inspirasjonsseminar, eller kickoff, for kommuneplanarbeidet.

Bømlo brann og redning

Bømlo brannvern har frå 1. januar 2018 endra namn til Bømlo brann og redning. - Hovudårsaka er at oppgåvene til brannvernet har endra seg mykje dei seinare åra, og redning er blitt ein stor del av desse, opplyser brannsjef Ove Halleraker. Ny logo er utarbeidd, men elles vil uniformering av køyrety og bekledning skiftast ut ved nyinnkjøp.

Arbeidsområde Sirkusplassen - oversikt

Det vil frå  onsdag 3. januar 2018 bli utført ein del omlegging/oppgradering av Sirkusplassen ved Bremnes nye ungdomsskule og Svømmehall / Idrettshall. Ingen bilar/bussar skal inn på Sirkusplassen i denne perioden som arbeidet pågår. Me ber om at alle tar omsyn til arbeidet som skal pågå i området.

Budsjett 2018  KSt framside

Framlegget til budsjett 2018 og velferdsplan 2018-2021 frå Arbeiderpartiet, Kristeleg Folkeparti, Venstre, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet Dei Grøne vart mot åtte røyster vedteke (5 H, 2 FrP og 1 PDK) i årets siste kommunestyremøte 11. desember. Nye årsavgifter og gebyrer for 2018 vart samrøystes vedteke.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering