Elsa Aanensen

Elsa Aanensen er tilsett for å leie planlegginga og gjennomføringa av riksjubileet Moster 2024. Ho kjem frå stillinga som dagleg leiar i Scenekraft AS i Haugesund.

Bømlo kommune tilbyr recovery kurs/livsmeistring med oppstart onsdag 19. februar 2020. Tilbodet er for innbyggjarar i Bømlo kommune og er eit samarbeid mellom Rus – og psykisk helse tenesta og NAV i Bømlo kommune. 

Adrian Lund

Som ung opplevde Adrian mobbing og utanforskap, og han droppa ut frå skulen. I dag er han ekspert på å utfordre egne grenser, og han veit korleis han skal takle ting i livet. Opplev Adrian Lund i Bømlo kulturhus, torsdag 30. januar 2020 kl 19.30-21.00

Ferievikarar 2020

Kva med å kombinera sommaren med arbeid for nokon som verkeleg treng deg og din kompetanse? Bømlo kommune treng sommarvikarar på fleire fagområde innan pleie- og omsorg, kjøkenassistentar, miljøtenesta i rus og psykisk helse, barne- og familietenesta, habiliteringstenesta, legetenesta, teknisk drift og i kundetorget/turistinformasjonen. 

PS: Innan helse- og omsorg vert kvalifiserte søkjarar vurdert og kan få tilbod før søknadsfrist utgår.

Prisendringar 2020

Nokre av prisane i Bømlo symjehall vert for 2020 endra i tråd med forventa prisstigning og vert gjeldande frå 15. januar. Nye brukarbetalingar vart vedtekne i Bømlo kommunestyre 9. desember 2019.

Handalarm tryggleik

Bømlo kommune har i 2018 skifta alle tryggleiksalarmar, slik at dei går no kun på mobilnett. Kommune har også innført ei ordning som inneber at alle som får vedtak på tryggleiksalarm, også får røykvarslar knytt til alarmsentral. 

Ordføraren sin julelunsj 2019 - ordføraren

Tradisjonen tru inviterte ordføraren næringslivet til julelunsj. I år var det på Langevåg bygdatun, og sentrale tema var likestilling, Bømlopakken, fiskerihamn, vidaregåande skule og industriutvikling i Rubbestadneset. Kring 80 deltakarar frå næringsliv, politikarar frå Stortinget, fylket og kommunen sette kvarandre stemne fredag den 13.

TellTur 2019

Bømlo kommune har trekt vinnarar av TellTur 2019. Dei heldige vinnarane vart Paul Ove Vedøy, Rubbestadneset, minst 10 turar, og for minst 5 turar, Hilde Dueland. 

Brann i tunnel

Ved brann i tunnel er det viktig å handla raskt, og kome seg ut av tunnelen. Sjå tips til kva du bør vite dersom det oppstår brann i ein tunnel. 

Synfaring kontrakt nybygg

Bømlo kommune har skrive kontrakt for ombygging og tilbygg til lærarhuset ved Svortland skule med totalentreprenør Haaland og Thuestad. Kontrakten er på 17,7 millionar kroner. Nybygget vil bli oppført som passivhus.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering