Barnehagar - nytt toppbilde

Helsedirektoratet sine retningsliner for stenging av skular og barnehagar gjev dispensasjon for born og unge med særskilde omsorgsbehov, og barn av føresette med kritisk samfunnsfunksjon eller verksemdskritisk oppgåve. Dette gjeld i den perioden barnehagar og/eller skular er stengde. 

PMTO terapeut og sosionom Ingrid Eskeland_LH.jpg

Bømlo kommune har oppretta to nye hjelpetelefonar for innbyggjarane. Det er ein ekstrem situasjon me er oppe i, og når det er så mykje uvisse rundt oss kan det dukka opp mange spørsmål og tankar som kan være vanskelege å handtere. 

Erna Solberg og Bent Høie

Regjeringa viderefører alle tiltaka som er sett i verk i kampen mot utbrotet av koronavirus i Norge fram til over påske, til og med 13. april.

Fritidseigedomar - rorbuer

Bømlo kommune har motteke fleire spørsmål om korleis ein stiller seg til det å melda flytting til fritidsbustaden sin. I hovudsak skal det ikkje meldast flytting dersom ein skal ha busetjing mindre enn 6 månadar. Merk at ein fritidsbustad ikkje kan brukast som bustad utan at denne er godkjent bruksendra til bustad. Dette krev særskilt løyve. 

Økonomisjef Jarle P. Nakken

- Kommunen ser at deler av næringslivet i kommunen er inne i ei krevjande tid med stenging, redusert omsetnad og permittering av arbeidsstokken grunna Regjeringa sine innstramingstilak. Difor set me i verk einskilde tiltak i samband med innkrevjing av eigedomsskatten, opplyser økonomisjef Jarle Nakken i Bømlo kommune.

Skjermbilde Follesøvideo 23.3.2020

- Me må framleis lojalt følgja opp påbod og reglar for å kjempa mot koronaviruset. Slappar me av no vil me oppleva ei auke i smittetala, åtvarar smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Influensa

Har du hoste, feber, tung pust eller andre luftvegsinfeksjonssymptom som kan skuldast koronavirus? No har Folkehelseinstituttet og Helsenorge lansert ei sjølvrapporteringsløysing for å få hjelp frå publikum til å få oversikt over situasjonen i Norge.

 

 

 

Smittemottaksdør Bremnes

Bømlo har no to registrerte tilfeller av Covid-19 - koronasjuke. Tilfelle nr 2 har relasjon til tilfelle nr 1, og har vore isolert. Det første tilfellet vart stadfesta onsdag, opplyser smittevernlege Kjersti Follesø i Bømlo kommune.

Hjelpetelefonen snakk med oss

Bømlo kommune har oppretta ein eigen hjelpetelefon med lokale fagfolk som kan yte psykososial omsorg – SNAKK MED OSS - 917 54 286. Telefonen er open kvardagar mellom kl. 09.00-15.00.I tillegg finst det mange andre nasjonale hjelpetelefonar ein kan ta kontakt med.

Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar
 
Login for redigering