Offentleg gjennomsyn - bustad- og fritidsbustadområde Lønningsneset 51/5 Bømmelhamn

Utval for areal og samferdsel har i møte 25.01.2017 sak PS 102/17 samrøystes vedteke å leggje ut framlegg til detaljreguleringsplan for fritidsbustader og bustader på Lønningsneset gnr. 51, bnr. 5 m.fl. planid 201614 i Bømlahamn datert 04.10.17 med tilhøyrande reguleringsføresegner til offentleg gjennomsyn i samsvar med Plan- og bygningslova §12-10. 

Planforslag Lønningsneset 51/5. Kart. (Dimensjon Rådgivning AS) - Klikk for stort bilete

Føremålet er å regulere til 3 nye bustader og 5 fritidsbustader med tilhøyrande tilkomstveg, småbåtanlegg og parkeringsareal. Planområdet ligg i Bømmelhamn og er på ca. 9 daa.

 

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Vedtak om offentleg høyring (PDF, 349 kB)

Reguleringsføresegner (PDF, 104 kB)

Planforslag (PDF, 402 kB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

Oversiktskart (PDF, 2 MB)

Kunngjering (PDF, 66 kB)

 

Eventuelle merknader til framlegget til detaljreguleringsplan for fritidsbustadområde Holmesjøen II vert å senda til Bømlo kommune Arealbruk, 5430 Bremnes innan 11.11.2017 eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 9.12.2017.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

Sist endra 25.10.2017 10:56
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering