Offentleg gjennomsyn - naust- og fritidsbustadområde Klubbo 66/20 Goddo

Utval for areal og samferdsel har i møte 18.10.2017 sak 102/17 samrøystes vedteke å leggje ut reguleringsplan for naust- og fritidsbustader Klubbo 66/20 m.fl. Goddo planid 201606 til offentleg ettersyn i samsvar med Plan og bygningslova §12-10.

Planforslag Klubbo 66/20 på Goddo. Kart. (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete

I planen er det gjort framlegg om 19 nye naust og 6 nye fritidsbustader med tilhøyrande tilkomstveg, småbåtanlegg og parkeringsareal. Planområdet ligg på Goddo og er på ca. 45 daa.

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Vedtak om offentleg høyring (PDF, 437 kB)

Reguleringsføresegner (PDF, 765 kB)

Planforslag (PDF, 2 MB)

Planomtale (PDF, 6 MB)

Oversiktskart (PDF, 803 kB)

Kunngjering (PDF, 66 kB)

 

Eventuelle merknader til framlegget til detaljreguleringsplan for fritidsbustadområde Holmesjøen II vert å senda til Bømlo kommune Arealbruk, 5430 Bremnes innan 11.11.2017 eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 9.12.2017.

 

Gje dine innspel/merknadar til planen her

 

Sist endra 25.10.2017 10:56
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering