Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Offentleg høyring reguleringsplan med konsekvensutgreiing for høgdebasseng og ny vassleidning Åreiddalen

Utval for areal og samferdsel i Bømlo kommune har i møte 29.04.2020 sak 36/20 vedteke å leggje ut til offentleg gjennomsyn framlegg til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for høgdebasseng og ny vassleidning Åreiddalen.

 

Plankart 1 av 3 for vassleidning og høgdebasseng Åreiddalen. (Sweco AS) - Klikk for stort bilete

Sweco AS har på vegne av Bømlo Vatn og Avløpsselskap AS, BVA, laga framlegg til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for ny vassleidning og to nye høgdebasseng i Åreiddalen. Planområdet er på ca. 65 daa og strekker seg frå Oldereidtjørnet i nord via Oldereid og sørover til Åreiddalen og Åreidbukta.
 
Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for ny vassleidning / sjøleidning til Langevågsområdet. Dette er eit  tiltak for å sikra tosidig vassforsyning til Søre Bømlo, som er eit krav i drikkevass-forskrifta. På grunn av storleiken på planområdet er det delt i to reguleringsplanar. 
 
 
 

Merknadsfrist 23. juni 2020

Planframlegget er utlagt til offentleg gjennomsyn på Bømlo Rådhus 5430 Bremnes i tida 11.05.2020 til 23.06.2020.
 
Eventuelle merknader vert å senda Bømlo kommune, Arealbruk, Rådhuset Leirdalen 1, 5430 Bremnes eller postmottak@bomlo.kommune.no innan 23.06.2020.
 
Sist endra 07.05.2020 15:07
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 32
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering