Oppstartsmelding Anskot Nord

I henhold til 512-8 i Plan- og bygningsloven blir det med dette varslet om at Arkitektfirmaet Knut Kolstø AS på oppdrag fra CK Bømlo Invest AS setter i gang reguleringsarbeid for Anskot Nord gnr. 44 del av bnr. 172 m.fl. Hidle, Bømlo kommune (Planid 201610) til reiseliv/næring/utleiehytter med tilhørende trafikkareal, kaier og småbåthavn. Planområdet omfatter eiendommene gnr/bnr. 4/1-7, 8, 29, 65, 92, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 129, 130, 150, 172, 211, 212, 223 og 224.

Varsel om oppstart (PDF, 704 kB)

Vedtak om oppstart (PDF, 281 kB)

Planomriss (PDF, 317 kB)

Planomriss Anskot nord oppstart. Kart. (Knut Kolstø AS) - Klikk for stort bilete

 

Planstatus og formål

I reguleringsplan er området vist som veg, fritid/turistformål, tjenesteyting, båthavn, kai, parkering, friluftsformål, bolig og uthus/naust/badehus. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for næring, naust og kai, småbåthavn samt tilhørende parkeringsplass lengst nord i området. Det vil også bli vurdert innpassing av barnehage. Lengst sør i området ønskes det å tilrettelegge for reiseliv/utleiehytter og småbåthavn.


Det skal etableres fortau langs adkomstveg i området. Formålsgrensen mot boligformål og nabo, gnr/bnr. 4/29, justeres ihht. eiendomsgrense. Det har vært avholdt oppstartsmøte i Bømlo kommune 29.08.2016. Planen er vurdert av Bømlo kommune til å ikke utløse krav til konsekvensutredning.

 

Avgrensning

Planområdet utvides i sjø i forhold til gjeldende plan for å ivareta fortøyning av brygge innenfor planområdet samt utvidelse av eksisterende småbåthavn. Formålsgrensen mot boligfomål og nabo, gnr/bnr. 4/29, justeres ihht. eiendomsgrense.

 

Merknader

Eventuelle merknader og innspill sendes til vårt kontor:

Arkitektfimaet Knut Kolstø AS
Eikeskogvn. 22
5570 Aksdal

eller

post@kolstoe.net innen 06.04.18.

 

 

Sist endra 26.02.2018 15:22
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Mobil:
53423156
Bunnhjørne
 
Login for redigering