Oppstartsmelding fritidsbustader Buaskjeret

I medhald av plan og bygningslova §12-8, vert det med dette meldt oppstart av arbeid med detaljregulering for del av gnr. 8 bnr. 95 m.fl., Buaskjeret, Håvik Ytre, Bømlo kommune.

Privat detaljreguleringsplan for fritidsbustader Buaskjeret, gnr/bnr 8/95 m.fl., Håvik Ytre, Bømlo kommune (Planid: 201713). Kart. (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete

 

Planstatus og føremål

Området er ikkje regulert frå før, men er i gjeldande kommuneplan for Bømlo 2013-2025 vist som område for bustader, fritidsbustader, småbåtanlegg, bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone og område for fiske. Ein mindre del av området er også omfatta av faresone H310 – Ras- og skredfare. Ettersom det er plass til meir enn 3 fritidsbustader i rekkje, utløyser tiltaket krav til reguleringsplan jf. føresegner til kommuneplanen (§ 3.1.4).

 

Oppstartsmelding Buaskjeret (PDF, 155 kB)

Buaskjeret planomriss (PDF, 2 MB)

Buaskjeret kart (PDF, 520 kB)

 


Føremålet med reguleringsplanen å fortette eit eksisterande fritidsbustad- område med 9 nye konsentrerte fritidsbustader til sjø (rorbuer) og 1 sjøbu med tilhøyrande tilkomst, parkering og småbåtanlegg. I tillegg vil ein regulere inn eksisterande situasjon og einingar. Det er 7 fritidsbustader til sjø og 1 naust med tilhøyrande kaiar og flytebryggjer innanfor planområdet i dag.

 

I reguleringsplanen vil ein leggje til rette for at det kan søkjast bruksendring til fritidsbustad for det eksisterande naustet på 8/59. Dette er i tråd med gjeldande kommuneplan. Planområdet utgjer totalt ca. 14,4 daa.

 

Det er vurdert konsekvensutgreiing, og avdelinga for areal og samferdsle i Bømlo kommune har konkludert med at planen ikkje skal konsekvensutgreiast, då tiltaket stort sett er i tråd med overordna plan. Viktige utgreiingar i planarbeidet er utnytting av strandsona, fastsetting av formålsgrenser og parkeringsløysing. Ein vil også sjå nærare på dette med ras- og skredfare. 

 

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte. Eventuelle merknader eller innspel som har innverknad på planarbeidet skal sendast skriftleg innan 10.04.2018 til:

 

Gøtz AS
v /Kari Hilde Rommetveit
Sæ 132
5417 STORD

eller til post@goetz.no

 


Spørsmål om eller innspel til planarbeidet kan rettast til Gøtz AS

v/Kari Hilde Rommetveit - 976 53 972.

Sist endra 05.03.2018 08:50
Fant du det du leitte etter?
Kunngjeringar

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Mobil:
53423156
Bunnhjørne
 
Login for redigering