Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Oppstartsmelding Tressvik

Med heimel i plan- og bygningslova §12-8 vert det med dette meldt at Gøtz AS  på oppdrag for Emma Løkling m.fl. set i gong arbeid med detaljregulering for bustad- og fritidsområde Tressvik, gnr.14 bnr. 27 m.fl., Bømlo kommune. 

Planområdet Tressvik omfattar eigedom gnr. 14 bnr. 238-241, 126, 127 og delar av bnr. 27 m.fl., og utgjer totalt ca. 7,3 daa. Avgrensing  (Gøtz AS) - Klikk for stort bilete Planstatus og føremål
Området er ikkje regulert tidlegare, og i gjeldande kommuneplan er området vist som bustad, fritidsbustad og småbåtanlegg. Tiltaket vil såleis vere i tråd med overordna plan. Føremålet med reguleringsplanen er å leggje til rette for etablering av 2 stk. bustader og 7 stk. fritidsbustader med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar, kai og småbåtanlegg.
 

 

Planområdet omfattar eigedom gnr. 14 bnr. 238-241, 126, 127 og delar av bnr. 27 m.fl., og utgjer totalt ca. 7,3 daa. Avgrensing av planområdet er vist på kartutsnitt.


Det er vurdert konsekvensutgreiing, men i samråd med planetaten i Bømlo kommune har ein konkludert med at planen ikkje fell inn under vilkåra for slik utgreiing.  

 

Naboar og grunneigarar vert varsla direkte. Oppstartsmeldinga kan også sjåast på kommunen sine nettsider. Eventuelle merknader eller innspel som har innverknad på planarbeidet skal sendast skrifteleg til:
Gøtz AS
Sæ 132
5417 Stord
  innan 10.08.2015.
 

Spørsmål om eller innspel til planen kan rettast til Gøtz AS v/Martin Gøtz, tlf. 472 63 639.  

 

Følgjebrev (PDF, 65 kB)

Vedtak om oppstart (PDF, 199 kB)

Oppstartsmelding (PDF, 480 kB)

Sist endra 17.06.2015
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering