Koronavirus - info 53 42 30 01. Kommunal infoside

Vedteken reguleringsplan Bøvågen 14/10 m.fl. Grindheim øvre

Kommunestyret vedtok med heimel i Plan‐ og bygningslova § 12‐3 endring, E1, i detaljreguleringsplan for fritidsbustader og naustområde Bøvågen gnr. 14, bnr. 10 m.fl. Grindheim øvre i Bømlo datert 15.01.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner datert 15.01.2018.

Godkjend reguleringsplan for Bøvågen 14-10 m.fl. Grindheim øvre - Endring1.Plankart. (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

Planområdet ligg ca. 6 km nordvest for gamle Mosterhamn sentrum, og ca. 3 km vest for Fv542. Planområdet utgjer i alt ca. 55 da. Området har ca. 250 m strandlinje mot vest. Innan området er det 6 fritidsbustader og 7 naust. Det er i tillegg 5 hyttetomter og 4 nausttomter. Planen viser 11 fritidsbustader og 11 naust. Det er vist 2 småbåtanlegg i planen med eit anlegg i sør med lengde 65 m, og eit anlegg i nord med lengde 35 m.

 

Følgjebrev (PDF, 119 kB)

Vedtak (PDF, 297 kB)

Føresegner (PDF, 50 kB)

Planomtale (PDF, 853 kB)

Plankart (PDF, 573 kB)

Sist endra 12.04.2018 14:42
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
E-post:
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering