Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Vedteken reguleringsplan bustadområde 109/633 Raunevarden Aust

Kommunestyret vedtek med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for bustadområde Raunevarden aust gnr. 109, bnr. 633 m.fl. Svortland datert 12.07.2017 med tilhøyrande reguleringsføresegner. Reguleringsplan R‐119 Raunevarden vedteken i kommunestyret 10.11.2008 og sist endra 05.03.2014 vert oppheva for det området som vert omfatta av ny plan. 

Reguleringsplan for bustadområde 109/633 Raunevarden Aust. Plankart. - Klikk for stort bilete

Planområdet er totalt ca. 4,8 daa. I alt viser planen 12 bustader, med BRA 65–80 m2. I tillegg er det plass til garasjar på 20–25 m2, og sportsboder 5-8 m2. Halvparten av bustadene (i 1. etg.) vil vera tilgjengeleg bueining iflg. TEK17. Bygningane er planlagt med pulttak, med maks mønehøgde 8,5 m. 

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Vedtak (PDF, 307 kB)

Føresegner (PDF, 48 kB)

Planomtale (PDF, 3 MB)

Plankart (PDF, 451 kB)

Illustrasjon (PDF, 466 kB)

VA-plan (PDF, 154 kB)

Kunngjering (PDF, 70 kB)

Sist endra 12.06.2018 10:41
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering