Koronavirus - info 815 55 015. Kommunal infoside

Vedteken reguleringsplan bustadområde Sethaugen 113/5 Fylkesnes

Kommunestyret vedtok med heimel i Plan- og bygningslova §12-3 privat detaljreguleringsplan for bustadområde Sethaugen gnr. 113, bnr. 5 m.fl. Fylkesnes datert 09.04.2018 med tilhøyrande reguleringsføresegner. 

Sethaugen bustadområde 113_5 Fylkesnes. Plankart. (J. Tufteland AS) - Klikk for stort bilete

Planområdet er totalt ca. 35 daa. Det er 12 nye tomter for frittliggjande bustader i planområdet. I tillegg er der ein eksisterande einebustad. Her kan byggjast einebustader eller tomannsbustader, dersom krav til utnyttingsgrad og parkering er oppfylt. Innanfor føremålet kan det byggjast konsentrerte småhus, i alt 14 bustader. Det er regulert ein felles leikeplass sentralt i området på totalt 950 m2.

 

 

Følgjebrev (PDF, 160 kB)

Vedtak (PDF, 282 kB)

Plankart (PDF, 2 MB)

Føresegner (PDF, 51 kB)

Planomtale (PDF, 2 MB)

Kunngjering (PDF, 70 kB)

Sist endra 12.06.2018 10:03
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

Telefon:
53 42 31 56
Tittel:
Sakshandsamar plan
Bunnhjørne
 
Login for redigering