Rådmannsteamet

Rådmannsteamet eller strategisk leiargruppe omfattar rådmannen, assisterande rådmann / organisasjonssjef, to kommunalsjefar, økonomisjef og personalsjef. Dei har overordna ansvar for heile den kommunale verksemda, alle tenester som kommunen gir, planlegging, økonomi og personalforvaltning.

Rådmann i Bømlo kommune er Geir E. Aga. 

 

Gruppa er ansvarleg overfor politisk nivå og for saker som skal til politisk behandling. Rådmannen, assisterande rådmann/organisasjonssjef og kommunalsjefane har ansvarsområde på tvers av fagleg og organisatorisk inndeling med fokus på strategi og utvikling.Dei har ansvar for å følgja opp leiarane, og for samspelet mellom politisk og administrativt nivå. Kommunalsjefane opptrer med rådmannens mynde både i dei politiske utval dei vert tildelt ansvaret for og i den del av organisasjonen som dei vert tildelt leiaransvar for.  

Rådmannsteamet
Rådmannsteamet
StillingDirektenr.Mobilnr.
Rådmann Geir E. Aga53 42 30 52941 71 093
Organisasjonssjef / ass. rådmann Aud Gunn Løklingholm53 42 30 63915 56 750
Kommunalsjef helse og omsorg Kjell Magnar Mellesdal53 42 30 53480 29 947
Kommunalsjef oppvekst, kultur og idrett Bjørn Håvard Bjørklund53 42 30 54975 00 432
Økonomisjef Jarle Nakken53 42 30 82468 01 504
Personalsjef Vanja Espeland (ikkje tiltrådt førebels)

 

Sentrale oppgåver er:

 • Ansvar for saker som skal leggjast fram for folkevalde organ
 • Oppfølging og igangsetjing av vedtak gjort i folkevalde organ, og bestilla desse tenestene hos rette vedkomande i organisasjonen
 • Skapa ein god serviceorganisasjon tilpassa innbyggjarane sine behov
 • Informera om kommunal verksemd og tenester
 • Leia og koordinera den administrative verksemda i kommunen samt å utvikla tenesteproduksjonen i kommunen
 • Ansvar for tilrettelegging av utvikling/opplæring av medarbeidarar
 • Strategi og planlegging
 • Økonomistyring
 • Internkontroll
 • Beredskapsarbeid
 • Valarbeid


Rådmann og kommunalsjefar har kontor i 3. etasje på rådhuset. 

 

Kontakt:
Bømlo kommune
Rådhuset, Leirdalen 1
5430 Bremnes
Telefon:   53 42 30 00
Telefaks:  53 42 30 05
postmottak@bomlo.kommune.no

 
 
Sist endra 03.01.2018
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 52
Mobil:
941 71 093
Tittel:
rådmann
Bunnhjørne
Relaterte artiklar (2)
 
Login for redigering