Beredskap i Bømlo kommune

Bømlo kommune arbeidar for å førebyggja skader og vere best mogleg førebudd på at krisesituasjonar kan oppstå. Me gjer dette gjennom planarbeid og øvingar, og i samarbeid med mange andre aktørar for at innbyggjarane i Bømlo skal leva i eit trygt og godt lokalsamfunn. Ved ei uønska hending/krise vil framsida til kommunen si nettside verte omgjort til beredskapsportal for å gje viktig informasjon til innbyggjarane og media.

Bømlo kommune:
Sentralbord……..:   53 42 30 00

Kundetorget…….:   53 42 30 14

Telefaks………….:  53 42 30 01   


Bømlo kommune overordna beredskapsvakt / krise: 53 42 93 00

Bømlo brann og redning, vakttelefon: 958 48 007


Publikumstelefonar ved krise: Telefonnummer vert oppgitt ved kvart einskild høve.


Evt. pårørandetelefonar ved krise: Telefonnummer vert oppgitt ved kvart einskild høve.


Psykosoialt kriseteam: Det er er politi, lege/legevakt eller øvste leiing i kommunen som skal aktivera psykososialt kriseteam.

 

Befolkningsvarsling

 

Nød-SMS for døve, hørsels- og talehemma

 

Overordna krise- og beredskapsplan for Bømlo kommune (PDF, 2 MB)

 

Jodtablettar på apoteka

Frå 1. november vil reseptfrie jodtablettar vere til sals på norske apotek. Myndigheitene tilrår at alle under 40 år, gravide, ammande og dei med heimebuande born kjøper tablettar for heimelagring. Tablettane kan gi vern mot radioaktivt jod ved atomulykker, og skal berre takast etter råd frå myndigheitene.

 

Les meir på Fylkesmannen si heimeside her

 

Spørsmål og svar ved ei atomhending finn du her

 

 

NAUDNUMMER / VIKTIGE TELEFONNUMMER

Etat/avdeling

Telefon

Kommentar

 

 Brann og større ulukker

110  
 Politi -
og redningssentral
112 Naudmeldingar/kriminelle handlingar/fare for liv: tlf. 112.  Andre meldingar: tlf. 02800
 Ambulanse 113 Medisinsk naudtelefon
 Legevakt - interkommunal 116117 Shl. interkommunale legevakt
 Nød-SMS 110 -112-113  Nød-SMS teneste som gir døve, hørselshemmede  og talehemmedehøve til å sende SMS direkte til 110, 112 og 113 i nødsituasjoner
 Politi - Viltskade 02800  
 Bømlo lensmannskontor 02800  

 Vakthavande befal 
brann / miljøberedskap

 958 48 007  
 Beredskap sprengkulde
 - teknisk drift
948 15 153  
 BVA vakttelefon  53 42 88 45  Nettsida Bømlo Vatn og Avlaup
 SIB - barnevern sentralbord 53 49 66 00  Sunnh. interkomm. barnevern
 SIB vakttelefon  975 52 163  Open vekedagar 08.00- 14.00
 Krisesenter Vest - Stord 53 41 12 12  Krisesenter Vest - Stord
 Kirkens SOS  815 33 300  Kirkens SOS

 Alarmtelefon born og unge

116111 Open når vakttelefonen er stengt, dvs. vekedagar 14.00 - 08.00 og 24 timar helger og helgedagar.
 Nasjonal kontakttelefon for eldre ved vald og overgrep 800 30 196 Nasjonal kontakttelefon, råd og rettleiing når eldre vert utsett for vald og overgrep

 

Besøksadresse:
Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes
Opningstid mån-fre: 08.30-14.30


 

Kommunal kriseleiing (KKL)

Ved ei omfattande ulukke eller katastrofe kan ordføraren/rådmannen avgjera at det skal etablerast ei kriseleiing i kommunen. Redningsetatane, politi og brannvesen kan også be om at kriseleiinga vert etablert som støtte for redningsarbeidet.

Kommunen har ansvar for lokal kriseleiing/kriseplan med særleg ansvar for:

  • helse og sosialomsorg
  • brannvern
  • kommunalteknisk forureining
  • vern mot akutt forureining
  • radioaktiv forureining
  • rasjonering

Kriseleiinga si oppgåve er å gje støtte til pågåande redningsarbeid, samstundes som ein startar arbeidet med langsiktige verknader av ulukka/situasjonen. Dette gjeld både menneskelege og materielle verknader.

Sist endra 27.11.2018 12:46
Fant du det du leitte etter?
 
Login for redigering