Samfunnsutvikling - planar og verdiar

På denne sida finn du oversyn over kommunen sine samfunnsplanar og dei viktigaste arealplanane.  

Dei viktigaste planane er kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS), arealdel (KPA) og dei årlege budsjett- og økonomiplanane.  

Her ligg og planstrategien for inneverande kommunestyreperiode som synar dei prioriterte planane.   

Kommunen har fleire delplanar for dei ulike sektorane og tema, som ligg i undermenyar.  

Nokre av dei viktigaste reguleringsplanane finn du og i eigen meny.

Under «Kunnskapsgrunnlag» finn ein oversyn folkehelse, rapportar og mogleghetsstudier. 

Til toppen