#Bømlo2049 - informasjonsside kommuneplanen - KPS og KPA

Bømlo 2049 Langevåg februar 2019 - Klikk for stort bilete

#Bømlo2049 er kjenneteiknet for Bømlo kommune sin nye kommuneplan 2019-2049. Her finn du informasjon om kommuneplanen sin vedtekne samfunnsdel (KPS) og arbeidet med den nye arealdelen (KPA).

Det er lovbestemt i Plan- og bygningslova (PBL)  at alle kommunar skal ha ein kommuneplan, og den består av to delar: ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) skal vere eit verktøy for kommunen si heilskaplege planlegging. Arealdelen (KPA) skal vere ei oppfølging av samfunnsdelen.


Kommunestyret vedtok 17.06.2019 samrøystes samfunnsdelen av kommuneplanen 2019-2049.


#Bømlo2049 - Samfunnsdelen av Bømlo kommuneplan 2019-2049 (PDF, 3 MB) (pdf-versjon)


#Bømlo2049 - Samfunnsdelen av Bømlo kommuneplan 2019-2049 (digital versjon)

 

Bakgrunn

I store  delar av 2018, fram til nyttår, har kommunen jobba med å lage eit høyringsutkast til kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommunen har vore med på folkemøte og motteke innspel frå samtlege grendautval. Ein har prøvd ut nye medverknadsmetodar opp mot barn og unge og fått noko over tjue innspel frå eit ope elektronisk skjema.

 

I tillegg har kommunen hatt informasjonsmøte, konkurranse i godt samarbeid med BømloNytt, utarbeidd informasjonsmateriell og hatt stands, blitt invitert til, samarbeid med og stilt opp med frivillige og ulike frivillige organisasjonar og lag samt nytta sosiale media. Dei folkevalde har fått førebuande saker i form av oppdatert oversynsdokument og fagnotat med nokre viktige overordna tema.

 

Berekraft er gjennomgåande

Berekraft handlar om at me skal leve og utvikle oss samstundes med at me gjer neste generasjon minst like gode moglegheiter for det same. Me legg til grunn tre prinsipp som skal styre all planlegginga i kommunen framover:

  • All planlegging skal vere berekraftig med omsyn på klima, sosialt liv og økonomi (KSØ)
  • All planlegging skal vere helsefremjande
  • All planlegging skal leggje «føre var»-prinsippet til grunn

Bømlo skal sjølvsagt ta sin del av det internasjonale ansvaret og legg me FN sine berekraftmål til grunn for kommuneplanarbeidet. Klimaarbeidet skal vere integrert i alle kommunen sine rutinar og system.

 

Organisering

Arbeidet blir organisert av ei administrativ arbeidsgruppe med ordførar som folkevald representant. Ei styringsgruppe følger arbeidet og består av politisk (ordførar, varaordførar, to andre kommunestyre-representantar) og kommunal (rådmann, kommunalsjefar, samfunnsplanleggjar) leiing.

Sist endra 17.01.2020 11:45
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 56
Mobil:
480 04 218
E-post:
Tittel:
samfunnsplanleggjar
Bunnhjørne
 
Login for redigering