#Bømlo2049 - informasjonsside for samfunnsdelen i kommuneplanen

Bømlo 2049 Langevåg februar 2019 - Klikk for stort bilete

#Bømlo2049 er kjenneteiknet for Bømlo kommune sin informasjon om den nye kommuneplanen 2018-2048 sin samfunnsdel. Her finn du óg det elektroniske innspelsskjemaet me ynskjer vert nytta for å få inn alle gode idear og tankar for å gjere Bømlo kommune til ein god stad å bu og arbeida.

Det er lovbestemt i Plan- og bygningslova (PBL)  at alle kommunar skal ha ein kommuneplan, og den består av to delar: ein samfunnsdel og ein arealdel. Kommuneplanen sin samfunnsdel (KPS) skal vere eit verktøy for kommunen si heilskaplege planlegging. Arealdelen skal vere ei oppfølging av samfunnsdelen.

 

Formannskapet gjorde 18.02.2019 samrøystes vedtak om å leggje framlegg til ny samfunnsdel ut på høyring med merknadsfrist 8. april 2019. (Høyringsutkast i høgre marg).

 

#Bømlo2049 - Samfunnsdelen av Bømlo kommuneplan 2019-2049 (digital versjon)

 

Bakgrunn

Høyringsframlegget tek utgangspunkt i godkjent planprogam for kommuneplanen sin samfunnsdel som blei godkjent mars 2018.

 

I store  delar av 2018, fram til nyttår, har kommunen jobba med å lage eit høyringsutkast til kommuneplanen sin samfunnsdel. Kommunen har vore med på folkemøte og motteke innspel frå samtlege grendautval. Ein har prøvd ut nye medverknadsmetodar opp mot barn og unge og fått noko over tjue innspel frå eit ope elektronisk skjema.

 

I tillegg har kommunen hatt informasjonsmøte, konkurranse i godt samarbeid med BømloNytt, utarbeidd informasjonsmateriell og hatt stands, blitt invitert til, samarbeid med og stilt opp med frivillige og ulike frivillige organisasjonar og lag samt nytta sosiale media. Dei folkevalde har fått førebuande saker i form av oppdatert oversynsdokument og fagnotat med nokre viktige overordna tema.

 

forord av OHH samfunnsdel kp - Klikk for stort bilete

 

 

 

 

 

 

 

Berekraft er gjennomgåande

Berekraft handlar om at me skal leve og utvikle oss samstundes med at me gjer neste generasjon minst like gode moglegheiter for det same. Me legg til grunn tre prinsipp som skal styre all planlegginga i kommunen framover:

  • All planlegging skal vere berekraftig med omsyn på klima, sosialt liv og økonomi (KSØ)
  • All planlegging skal vere helsefremjande
  • All planlegging skal leggje «føre var»-prinsippet til grunn

Bømlo skal sjølvsagt ta sin del av det internasjonale ansvaret og legg me FN sine berekraftmål til grunn for kommuneplanarbeidet. Klimaarbeidet skal vere integrert i alle kommunen sine rutinar og system.

 

Om høyringsutkastet – overordna tema og kapittelinndeling

Overordna tema – basert på innspela er det fire overordna tema som har skilt seg ut som særleg viktige for alle i kommunen framover: 

  • Tilflytting, rekruttering og inkludering (er tre sider av same sak: få fleire til å flytte hit og bli buande) 
  • Naturbasert kystliv (kunne leve, bu, arbeide og ha tilgang til kysten kvalitetar heile livet)
  • Bustadkvaliteter (gode og attraktive bustader, bustadområde, bustadbygging) 
  • Differensiert og nyskapande næringsliv (oppretthalde, dyrke gründerskap og nyskaping)

Det er i alt sju kapittel i høyringsutkastet kor dei mest sentrale er:

2) Kystkommunen

3) Klima – det me leve av

4) Rusta for livet

5) Sosialt og inkluderande og

6) Demokratiutvikling.

 

I tillegg er det innleiiande informasjon, bakgrunnstal og arealstrategiske føringar basert på dei overordna målsettingane.

 

Høyring og informasjon

No er eit framlegget til den nye kommuneplanen sin samfunnsdel, ute på høyring og offentleg ettersyn. Det betyr at  alle kan sende innspel og merknadar til utkastet.

 

Sidan ein samfunnsdel er ein overordna plan, bør også merknadar vere overordna.

 

Det er ikkje aktuelt med detaljerte arealinnspel (reguleringssaker) i denne omgong. 

 

Kommunen skal i høyringsfasen informere i fleire kanalar og vere tilgjengelge. Følg med i lokalavisa og på kommunen sine nett- og facebooksider for annonseringar.

 

Gje dine innspel/merknadar til høyringsutkastet her

 

Høyringsfrist: måndag 8. april 2019

 

Tidsplan

Etter høyring skal innspela bli gjennomgått av den administrative arbeidsgruppa. Utval og formannskap skal handsame endeleg utkast før kommuneplanen sin samfunnsdel skal bli godkjent juni 2019. 

 

Organisering

Arbeidet blir organisert av ei administrativ arbeidsgruppe med ordførar som folkevald representant. Ei styringsgruppe følger arbeidet og består av politisk (ordførar, varaordførar, to andre kommunestyre-representantar) og kommunal (rådmann, kommunalsjefar, samfunnsplanleggjar) leiing.

Sist endra 05.09.2019 08:45
Fant du det du leitte etter?

Kontakt

kontaktperson
Telefon:
53 42 30 56
Mobil:
480 04 218
Tittel:
samfunnsplanleggjar
Bunnhjørne
Kommunale tenester (1)
 
Login for redigering