Om kommunale planar

Bømlo kommune si verksemd er styrt av eit planverk som politikarane vedtek. Døme på det kan vera Kommuneplan, Bustadpolitisk handlingsplan, Psykiatriplan, Velferds-/økonomiplan, reguleringsplanar m.m.

 

Her er ei liste over godkjende planar i Bømlo kommune:

Planar i Bømlo kommune
PLANAR I BØMLO KOMMUNE
Kommuneplan
Planstrategi for Bømlo kommune 2016 – 2020 (PDF, 2 MB)
#Bømlo2049 Samfunsdelen av kommuneplanen 2019-2049
Informasjonsside Kommuneplan
Budsjett og økonomi
Budsjett 2020 og velferdsplan 2020-2023 - digital versjon
Budsjett 2020 og velferdsplan 2020-2023 (PDF, 9 MB)
Budsjett 2019 og velferdsplan 2019-2022 (PDF, 12 MB)
Budsjett 2018 og velferdsplan 2018-2021 (PDF, 4 MB)
Budsjett 2017 og velferdsplan 2017-2020 (PDF, 4 MB)
Kommunedelplanar med handlingsplanar
Kommunedelplan oppvekst (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2016 - 2022 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan Helse-sosial-omsorg 2017-2027 - Handlingsplan 2020 (PDF, 2 MB)
Kommunedelplan Helse-sosial-omsorg 2017-2027 (PDF, 3 MB)
Landbruksplan (PDF, 202 kB)
Kompetanse- og rekrutteringsplan Helse-sosial-omsorg 2014-2018 (PDF, 827 kB)
Legetenesta - plan for legetenesta i Bømlo kommune 2018-2021 (PDF, 2 MB)
Plan for fagområda psykisk helse og rus 2014-2016 (PDF, 802 kB)
Skulebruksplanen 2014-2025 (PDF, 6 MB)
Handlingsplan folkehelse 2015 (PDF, 764 kB)
Hovudplan vatn og avløp 2016-2045 del 1 (PDF, 14 MB)
Hovudplan vatn og avløp 2016-2045 del 2 (PDF, 14 MB)
Hovudplan avløp og vatn - saksutgreiing og vedtak i kommunestyret 7.12.15 (PDF, 2 MB)
Temaplanar og strategiar
IKT-plan for grunnskulane (PDF, 224 kB)
Eigarskapsmelding 2014 (PDF, 11 MB)
Bømlovegar - norm for kommunale vegar (PDF, 757 kB)
Kommunikasjonsplan 2013-2017 for Bømlo kommune (PDF, 540 kB)
Veteranplan - handlingsplan for anerkjenning og ivaretaking (PDF, 935 kB)
Trafikksikringsplan 2020-2024 - Vedteken (PDF, 3 MB)
Strategisk Næringsplan 2011-2015 (PDF, 8 MB)
Strategi- og utviklingsplan for grunnskulane (PDF, 218 kB)
Smittevernplan 2014-2018 (PDF, 1018 kB)
Integreringsplan Bømlo kommune (PDF, 2 MB)
Større reguleringsplanar
Bømlopakken, vegplan for Bømlo (PDF, 5 MB)
Fiskerihamneplan for Bømlo 2013 (PDF, 6 MB)
Interkommunale planar
Regional plan for idretts, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016 – 2020 (PDF, 5 MB)
Rapportar og kartleggingar
Sist endra 25.07.2019
Fant du det du leitte etter?
Nyttige lenker (1)
 
Login for redigering