Søknad om ny og endra arealbruk av lokalitet Hiskholmen i Bømlo kommune

Fylkesnes Fisk AS har søkt om å flytte anlegget på Hiskholmen-lokaliteten for å betre produksjonsforholda. Det er oppdrett av laks på lokaliteten med løyve til produksjon av 2340 tonn ståande biomasse. Det er ikkje planlagt auke i produksjonen.

Søknaden gjeld flytting av anlegget på Hiskholmen. Lokaliteten Hiskholmen vart etablert i 1991, og har vore ein god lokalitet for oppdrett av laks. Det er per i dag løyve til produksjon av 2340 tonn ståande biomasse på lokaliteten. Det er ikkje planlagt auke i produksjonen på lokaliteten.

Den omsøkte justeringa av anleggsplassering er innafor det arealet som i kommuneplanen er avsett til akvakultur, som vart justert som følge av vedtak i sak 2022/1753.

Fylkesnes Fisk AS søkjer om å flytta anleggsplasseringa for Hiskholmen-anlegget for å betre produksjonsforholda, ved å auke avstanden mellom merdane, og samstundes leggja dei på ei rekkje. I dag renn straumen i sjøen gjennom tre merdar, og det vil betra forholda monaleg å få lagt merdane på ei rekkje, slik at kvar enkelt merd får nytt vatn både på ut- og innstraum.

Søknaden er lagt ut til offentleg gjennomsyn ved Bømlo kommune, Rådhuset i tidsrommet 13.05.2023-10.06.2023.

Eventuelle merknader vert å senda innan 10. juni:

Bømlo kommune
Rådhuset - Leirdalen 1
5430 Bremnes

eller

postmottak@bomlo.kommune.no 

Til toppen