Vedtak av detaljreguleringsplan for naustområde Klubbavika, gnr. 8 bnr. 4 m.fl., PlanID 202201

Detaljreguleringsplan for naustområde Klubbavika, gnr. 8 bnr. 4 m.fl., PlanID 202201 er vedtatt. Klagar til planen kan sendast inn fram til 20.11.2023

Plankart som viser plassering av ulike føremål som veg, naust og grøntareal. - Klikk for stort bileteUtsnitt av plankartet

Føremålet med planen er å opne for totalt 10 naust, inklusivt 3 eksisterande, med tilhøyrande tilkomstveg, parkeringsplassar og småbåtanlegg.

Det er Kommunestyret som har vedtatt detaljreguleringsplan for naustområde Klubbavika, gnr. 8 bnr. 4 m.fl., PlanID 202201. Vedtaket vart gjort i møte den 25.09.2023 i sak PS 53/23.

Det er mogleg å klaga på vedtatt plan. Frist for å klaga på planen er 20.11.2023.  

Klager kan sendast på papir til: 
Bømlo kommune, Arealbruk, 
Rådhuset, Leirdalen 1, 
5430 Bremnes

Eller på e-post til: 
postmottak@bomlo.kommune.no

Til toppen