Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur

Utvalet har på kommunestyret sine vegne det folkevalde styringsansvaret innanfor sine fagområde og skal sjå til at;
•    oppgåvene vert løyste på ein effektiv og god måte
•    løyvde midlar vert nytta i samsvar med føremålet
•    det er etablert gode rapporteringsrutinar

Utvalet har sju faste medlemer med Bjørn Asle Teige (Senterpartiet) som leiar og Signe Lund Jansen (Høgre) som nestleiar.  

 

Utval for næring, innovasjon, idrett og kultur har avgjerds- og innstillingsrett innanfor følgjande saksområde:

•    næringsutvikling
•    alt allment kulturarbeid
•    kulturskule
•    idrett
•    kulturbygg og idrettsanlegg
•    fritidsklubbar
•    bibliotektenester
•    kultur- og bygningsvern

Møtekalender og valde medlemer i Utval for næring, innovasjon, kultur og idrett

Til toppen