Utval for natur, klima og miljø

Utvalet har på kommunestyret sine vegne det folkevalde styringsansvaret innanfor sine fagområde og skal sjå til at;
•    oppgåvene vert løyste på ein effektiv og god måte
•    løyvde midlar vert nytta i samsvar med føremålet
•    det er etablert gode rapporteringsrutinar

 

Frank Schmidt (V). Bømlo Venstre

Utvalet har sju faste medlemer med Frank Schmidt (V) som leiar og Trygve Søvold (Frp) som nestleiar. 

Utval for natur, klima og miljø har avgjerds- og innstillingsrett innanfor følgjande saksområde:

•    landbrukssaker
•    energispørsmål
•    friluftssaker (avgrensa mot tekniske spørsmål og arealforvaltning)

Møtekalender og valde medlemer i Utval for natur, klima og miljø

Til toppen