Tilleggsareal/arealoverføring

Ei grense mellom to eigdomar kan bli endra. Dette kan bli gjort på ulike måtar. Kva framgangsmåte du må velgja vert styrt av storleiken på endringa og kva slags type eigedom du har.

Arealoverføring

Er arealet du ønskjer å overføra for stort til at det kan bli overført ved grensejustering? Då kan det bli overført ved arealoverføring. Arealoverføring kan berre skje mellom eigedomar på same "nivå" i matrikkelen. Til dømes mellom to grunneigedomar.

Kven kan søkja

Korleis søkjer du

Kva får du

Kva kostar det

Etter at du har søkt om arealoverføring og me i kommunen har gjeve løyve, vil oppmålingsavdelinga i kommunen halde ei oppmålingsforretning og føra dei nye grensene i matrikkelen. Kommunen vil også senda "melding til tinglysing" til Kartverket for å tinglysa arealoverføringa.

 

Treng du eit større tilleggsareal til eigedomen din må du søkja. Prosessen er i hovudsak den same som ved oppretting av ny eigedom. Du treng ikkje å skriva skøyte, men du må fylla ut skjema om erklæring av arealoverføring

Søk om tilleggsareal

 

Telefon teknisk kundetorg: 53 42 30 30 eller 480 29 044

Opningstid: Måndag, tysdag, torsdag og fredag frå kl. 09.00 til kl. 14.00 - Stengt onsdagar

 

Til toppen