Din meining om reguleringsplanar

Her finn du reguleringsplanar som skal starta opp, og du finn ferdige framlegg til plan som er lagt ut til høyring og offentleg ettersyn. I begge tilfelle kan du påverka resultatet ved å gje ein skriftleg uttale.

Klikk her for å sjå kunngjeringar av reguleringsplanar.

Korleis uttalar eg meg?

Kommunen har eit eige nettbasert skjema for å levera skriftlege uttalar.
Klikk her for å få opp skjemaet for elektroniske uttalar

Du kan også senda merknadar med e-post til postmottak@bomlo.kommune.no, levera dei fysisk eller i posten til Rådhuset, Leirdalen 1, 5430 Bremnes. Merk at innspel til ein oppstartsvarsling skal du senda direkte til planleggjaren. Kvar enkelt sak vil opplysa om kven planleggjaren er og kontaktinfo.

Meir om varsel om oppstart, og høyring og offentleg ettersyn

Det er i desse to periodane du har best høve til å påverka resultatet. Er du grunneigar eller festar innanfor området, eller er du nabo skal du bli varsla med brev. Det same gjeld organisasjonar eller foreiningar når interesseområdet deira blir råka. Alle interesserte kan uansett gje sitt innspel.

I einskilde tilfelle kan det også bli arrangert møter med planeigaren, kommunen og interesserte.

Klage på vedtak av reguleringsplan

Etter høyring og offentleg ettersyn blir reguleringsplanen, om alt er i orden, fremja for endeleg vedtak. Når planen blir vedteken har dei som er part i saka (grunneigar, nabo) eller har rettsleg klageinteresse tre vekers klagefrist, før planen blir rettskraftig.

Kommunen har eit eige nettbasert skjema for å levera klager.
Send klage

Til toppen