Elevrådet

Elevrådet kan uttala seg om saker som gjeld skulen; skulemiljø, trivsel, lekser, ordensreglar, og andre saker elevane ynskjer å ta opp.

Elevar frå elevrådet 

 

 

 

Elevrådet ved Bremnes ungdomsskule uttala seg då kommunestyret skulle handsama saka om mobilbruk i skulen hausten 2020.

Bilete frå reportasje i avisa Bømlo-nytt.

 

Alle skular med elevar på 5.-10. trinn skal ha eit elevråd. Representantar til elevrådet vert valde ved skuleårets oppstart i august. Elevrådet fordeler oppgåver og roller i sitt første møte i månadsskiftet august/september. Eit elevråd skal ha ein elevrådskontakt, som er ein tilsett på skulen, som oftast ein lærar.  

Opplæringslova §5-3

Elevrådsleiar og eit elevrådsmedlem til, er faste medlemmer i SU (samarbeidsutvalet) og i SMU (skulemiljøutvalet).

Tverrfagleg tema i læreplanen Kunnskapsløftet: Demokrati og medverknad

Skolen skal være et sted der barn og unge opplever demokrati i praksis. Elevene skal erfare at de blir lyttet til i skolehverdagen, at de har reell innflytelse, og at de kan påvirke det som angår dem. De skal få erfaring med og praktisere ulike former for demokratisk deltakelse og medvirkning, både i det daglige arbeidet i fagene og gjennom for eksempel elevråd og andre rådsorganer. Dialogen mellom lærer og elev, og mellom skole og hjem, må være basert på gjensidig respekt. Når elevenes stemme blir hørt i skolen, opplever de hvordan de selv kan ta egne bevisste valg. Slike erfaringer har en verdi her og nå, og forbereder elevene på å bli ansvarlige samfunnsborgere.

Til toppen